Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 94-00-51/10.07.2012 г.
ЗДДС, чл.3, ал.2 ППЗДДС, чл.78
чл.12, ал.1
чл.113, ал.1
чл.114
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-51/07.03.2012 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Физическо лице, регистрирано по ЗДДС, е собственик на апартамент, находящ се в гр…… С решение на общото събрание на етажната собственост на сградата, в която се намира апартаментът е сключен договор с … АД за отдаването под наем на част от покривното и подпокривното пространство, представляващи общи части на сградата, за инсталиране на телекомуникационно оборудване (базова станция) и антени за GSM телефония.
За получения доход от наем физическото лице издава данъчни фактури на … АД.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Полученият доход от наем представлява ли облагаем оборот по смисъла на ЗДДС?
2. Как следва да се документира доставката по отдаване под наем?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1, изр. първо от Закона за собствеността (ЗС), дяловете на отделните собственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на етажната собственост. По смисъла на чл.41 от ЗС, всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им, и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание.
Съгласно чл.9 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) формите на управление на етажната собственост са общо събрание и/или сдружение на собствениците.
В запитването не е посочен какъв е режимът на управление на етажната собственост в сградата. В този случай са възможни следните две хипотези:
– Ако формата на управление в етажната собственост е сдружение на собствениците, то съгласно чл.25, ал.1 от ЗУЕС сдружението на собствениците еюридическо лице, което се създава по реда на ЗУЕС и има за предмет управлението на общите части на етажната собственост.
На основание чл.3, ал.1, т.1 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), сдружението на собствениците, като юридическо лице,което не е търговец, подлежи на регистрация в регистър Булстат.
В тази връзка, когато бъде регистрирано, сдружението на собствениците следва да посочва своя БУЛСТАТ номер във фактурата, която то е задължено да издава на основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, за извършената от него доставка на услуга – отдаване под наем на част от покривното и подпокривното пространство, които съставляват общи части на сградата.
– Ако формата на управление на етажната собственост е общо събрание на собствениците, то решение за отдаване под наем на общи части на сградата се взема от общото събрание на етажните съсобственици. Управителният съвет (управителят) организира изпълнението на решенията на общото събрание ипредставлява етажната собственост в отношенията й с правните субекти.
Във връзка с гореизложеното следва да се направи изводът, че при възмездно предоставяне за ползване на помещения, пространства или части от тях, които се явяват общи части на сградата, получатели на дохода са отделните собственици съобразно притежаваните от тях идеални части от общите идеални части на сградата.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В разпоредбата на чл.3, ал.2 от ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност”. Съгласно тази разпоредба, „независима икономическа дейност” е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Предвид гореизложеното отделните собственици на идеални части от общите части на сградата са данъчно задължени лица за целите на ЗДДС по отношение на отдаденото под наем покривно и подпокривно пространство за инсталиране на телекомуникационно оборудване и инсталиране на антени за GSM телефония.
Тъй като Вие сте лице, регистрирано по ЗДДС за доходи от наем, които се равняват на 7,83 % ид.ч.от общите части на сградата, следва да начислявате данък върху 7,83 % от общата наемна цена.
По втори въпрос:
Що се касае до документирането на наемното правоотношение с дружеството следва да се има предвид, че независимо от обстоятелството в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност (като търговец, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице), то за него възниква задължнение да издаде фактура по чл.113 от ЗДДС.
Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, които са регламентирани в чл.114 от ЗДДС и чл.78 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

задълженията на предприятието са приложими правилата на счетоводното и гражданското законодателство, действащи през съответния отчетен период.

ЗКПО – чл.462_2896/20.11.2008г.Във Ваше писмено запитване изх.№……………, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” …………. с вх.№………… е поставен въпроса:Следва ли да се увеличи счетоводния финансов

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, извършвани по електронен път чрез портал като пазар за приложения за продажба на 3D принтируеми модели (3D файлове) и н

Изх. № 24-39-29Дата: 19.08.2015 год.ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 9, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 14, ал. 1;ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДС, чл. 20;ЗДДС, чл. 21,

задължение за регистрация за целите на ДДС и данъчно третиране на предоставяне на заеми на член-кооператори по Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2007 г.

3_560/31.01.2008Г.чл.46,ал.1,т.1 ЗДДС ОТНОСНО: задължение за регистрация за целите на ДДС и данъчно третиране напредоставяне на заеми на член-кооператори по Закона за данък върху добавената стойност,

Данъчно облагане доходите на земеделски

ОТНОСНО: Данъчно облагане доходите на земеделскипроизводител В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 10.03.2011г. при Дирекция «ОУИ» ……………., Ви уведимяваме

облагането на доставката в Германия и статута на доставчика в случая Приложение ще намери чл.62, ал.1 от ЗДДС, съгласно който мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на

5-53-00-251/11.12.2015 г.ДДС, ЧЛ.13, АЛ.1ДДС, 13, АЛ.4, Т.1 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона

today