ЗДДФЛ, чл.2,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 13,ЗДДФЛ, чл.50,КСО, чл.6, aл. 8,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 2,ЗДДФЛ, чл.35, т. 1,ЗДДФЛ, чл.35, т. 6,ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1

Изх. № 94-00-52/10.05.2013 г.
чл. 2, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, т. 13, чл.35, т.1 и т. 6, чл. 50 от ЗДДФЛ
чл. 6, ал. 8 от КСО
чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-52 от 08.03.2013 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
До 2007 г. сте упражнявала свободна професия като самоосигуряващо се лице. Във връзка с осъществяваната дейност сте предявила иск към свой контрагент – възложител, който не Ви е изплатил уговорено възнаграждение за периода 2005 г. – 2006 г. През 2012 г. Европейският съд Ви е присъдил обезщетение за неизплатеното възнаграждение, дължимите данъци и осигуровки, за което са били платени през 2007 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Следва ли присъденото обезщетение да бъде посочено в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и подлежи ли същото на облагане по реда на закона?
По така зададения въпрос, фактическата обстановка и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранни физически лица, независимо от източника на получаването им.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 13 от ЗДДФЛ необлагаеми са обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи.
Предвид гореизложеното и на основание чл.35, т.1 от ЗДДФЛ облагаеми с данък са обезщетенията за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер. А съгласно чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, облагаеми са доходите от всички други източници, които не са изрично посочени в закона и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
От изложеното в запитването не става ясно какъв е характерът на присъденото обезщетение, дали то е за претърпени вреди, или за пропуснати ползи. Във втория случай, както и в случай, че са ви присъдени неустойки, полученият доход е облагаем на основание чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ и следва да се декларира в приложение 6 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Получените през 2012 г. суми за присъдени обезщетения и неустойки не са доход от трудова дейност на самоосигуряващото се лице и върху тях не се внасят осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общностната система на данъчно облагане на плащания за лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки. Условията за освобождаване не са нови и различни от тези, предвидени в действ

Изх. №20-00-404/15.11. 2017 г. ЗКПО – чл. 12, ал. 5, т. 3 ЗКПО – чл. 195, ал. 6, т. 3 ЗКПО – чл. 26, т.

определяне на основата за облагане с данък при придобиване на имущество на недвижим имот в случаите, в които ДДС следва да бъде начислен съгласно разпоредбите на ЗДДС, Ви уведомяваме

5_53-00-505/08.10.2009г.ЗМДТ чл. 46, ал.2, т.1 ; §1,т5 от ДР на ЗМДТ относно:определяне на основата за облагане с данък припридобиване на имущество на недвижим имот в