ЗДДС, чл.3, aл. 1,ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2, т. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.96, aл. 2, т. 3

Изх. № 94-00-41/17.04.2012 г.
ЗДДС,
ДОПК,
чл.3, ал.1 и ал.2
чл.17, ал.3
чл.96, ал.1
чл.96, ал.2, т.2 и 3
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 94-00-41/ .2012 г. във връзка с прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната:
През 2004 г. сте придобили недвижим имот (земеделска земя), в съсобственост с друго физическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС. Имотът се намира в граници на регулация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
От 2011 г. имате регистрация по избор по ЗДДС в качеството Ви на физическо лице, упражняващо свободна професия в сферата на аудио-визуалната индустрия.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се третира евентуалната продажба на недвижимия имот, придобит през 2004 г., като независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС?
2. Получените суми при продажбата на имота формират ли оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл.3, ал.2 от ЗДДС – „Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него”.
Когато данъчно задължено физическо лице извършва разпоредителна сделка-продажба на УПИ, то същата няма да представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС, при условие, че се извършва еднократно, а не редовно и по занятие. В този случай сделката ще попаднe извън обхвата на ЗДДС и няма да представлява облагаема доставка по смисъла на ЗДДС.
При условие, че извършената продажба не е с еднократен характер и води до получаването на редовен доход, то тя ще попадне в приложното поле на ЗДДС и за нея доставчикът следва да начислява и внася ДДС по общия ред на закона.
Преценката дали дадена доставка е част от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице се извършва за всеки случай поотделно в хода на производство по проверка или ревизия в зависимост от конкретната фактическа обстановка.
По втори въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000, 00 лв. (петдесет хиляди лв.) или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал.2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.
В облагаемия оборот не се включват доставките по чл.96, ал.2, т.2 и 3 от ЗДДС, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 и 3 от ЗДДС.
В конкретния случай, ако продажбата на урегулирания поземлен имот се извършва от Вас като физическо лице инцидентно, а не се осъществява редовно или по занятие, то същата не може да се квалифицира като независима икономическа дейност. по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС.
В тази връзка, сделката ще попадне извън обхвата на ЗДДС и същата няма да участва при формиране на облагаемия оборот за регистрация по чл.96, ал. 1 от закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

. 3_466/23.03.2020 г. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1;Наредба № Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на Наредба

ЗДДС, чл.127,ЗДДС, чл.117,ЗДДС, чл.25, aл. 8

5 318/ 13.06.2008г.ЗДДС, чл.25,ал.8;чл.117;чл.127 Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 53-02-318 от 10.05.2008г. по описа на Дирекция „ОУИ”- София, Ви уведомявам следното: Описана

ЗДДС, чл.24

5 53-02- 321 / .2008г.ЗДДС, чл. 24Фактическа обстановка: Дружество „Х” е новорегистрирано дружество с ограничена отговорност в България, собственост на„Y” – Франция, което ще извършва

данъчно третиране при закупуване от регистрирано по ДДС лице от държава членка на превозни средства, които не са нови и последващата им продажба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавена

3_ 938/17.04.2015 г.ЗДДС, чл. 143, чл. 145, чл. 147, чл. 151ЗДДС, чл. 13Относно: данъчно третиране при закупуване от регистрирано по ДДС лице от държава членка

Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.

Изх.№………….Дата ……………ОТНОСНО: Дължим данък при източника и размер на данъка при предоставяне на лицензни права за телевизионно излъчване на документални поредици.Във връзка с постъпило запитване

ЗДДС, чл.46, т. 1,ЗДДС, чл.46, т. 5

Изх. № 20-00-25 …………….. 2013 г.чл. 46, т.1, т. 5 от ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:„Държавна ” ЕАД (Д) е еднолично акционерно

fetere helo