Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-550/01.07.2013 г.
ЗДДС – чл.12, ал.1 ППЗДДС – чл.79, ал.2, т.4
чл.21, ал.2
чл.82, ал.1
чл.113, ал.1
чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС
§ 1, т.10 от ДР
§ 1, т.11 от ДР
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-550/22.05.2013 г. относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД има сключен договор със … Австрия за извършване на техническа услуга във връзка с монтаж, инсталация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура, която включва следното:
– Управление на проекта;
– Инсталация, включително проучване и проектиране на помещението, където ще бъде монтирана апаратурата и всички дейности, свързани с транспорта на същата;
– Обучение на персонала, който ще работи с апаратурата;
– Инспекция, включително всички необходими лицензи и разрешителни;
– Ел. табло;
– Изпитания на якост и плътност;
– UPS;
– Инжектор;
– Принтер;
– Охладител;
– Гаранционна поддръжка;
Доставката на медицинската апаратура се осъществява на базата на сключен договор между … Австрия и Министерството на здравеопазването и включва доставката на десет компютърни томографа, предназначени за български болници. За инсталацията и гаранционната поддръжка на апаратурата, … Австрия е наел … ЕООД като изпълнител.
В сключеният договор между … Австрия и … ЕООД е определена цена за всички изброени задължения на … ЕООД като изпълнител.
… Австрия няма място на стопанска дейност в България.
От 2009 г. дружеството е регистрирано за целите на ДДС в България чрез акредитиран представител.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Как следва да се третира доставката на услуга по инсталиране и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура от … ЕООД предвид обстоятелството, че получателят … Австрия) няма място на стопанска дейност на територията на България?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Общият принцип относно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е указан в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Видно от § 1, т.11 от ДР на ЗДДС, „лице, установено на територията на страната” е лице, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.
„Постоянен обект” съгласно § 1, т.10 от ДР на ЗДДС, е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
За дефинирането на понятието ”постоянен обект” следва да се вземат предвид конкретните факти за всеки отделен случай, както и практиката на съда на ЕО (С 168/84, С 190/95, С 231/94, С 260/95), съгласно която под„постоянен обект”следва да се разбира „дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”.
В тази връзка, за да бъде определен даден обект като постоянен, то същия следва да отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, необходими за целите на извършваните доставки.
Видно от изложената в запитването фактическа обстановка, …Австрия е регистрирано за целите на ДДС в България чрез акредитиран представител. С цел да се определи режимът на данъчно третиране на доставката е от значение обстоятелството дали чуждестранното дружество (… Австрия) е установено на територията на страната чрез постоянен обект и дали извършената доставка е свързана с дейността на постоянния обект.
В тази връзка следва да се има предвид следните две хипотези:
– Първата е в случаите, когато … Австрия е установено на територията на страната чрез постоянен обект и услугите по инсталация и гаранционна поддръжка са свързани с дейността на този постоянен обект, то мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка. Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице-доставчик на облагаема доставка, е длъжно да издаде фактура за извършената от нето доставка. Фактурата задължително съдържа размера на дължимия данък (чл.113, ал.1 от ЗДДС във вр. с чл.114, ал.1, т.13 от ЗДДС).
В този случай, … ЕООД, като доставчик по извършената доставка, следва да начисли данък в размер на 20 %.
– Когато … Австрия не е установено на територията на страната чрез постоянен обект или извършените доставки не са свързани с дейността на постоянния обект, то на основание разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката е там, където е установен получателя (в случая – територията на Австрия).
При този случай, за доставки, които са с място на изпълнение извън територията на страната не се начислява данък предвид разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС. Предвид чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС в издаваната фактура като основание за неначисляване на данък следва да се впише разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

прилагане на чл.108 от ЗКПО

Изх. № 24-34-466Дата:28.01.2008 г.Относно: прилагане на чл.108 от ЗКПОПо повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-466/ 22.05.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите.

прилагането на чл.26, ал.5, т.3 от ЗДДС в случаите на отдаване на автомобили при условията на експлоатационен лизинг.

.№20-00-969/22.07.2008ЗДДС, чл.26, ал.5, т.3Постъпило е писмено запитване,в което е посочено че отдавате автомобили на лизинг. В тази връзка е зададен въпрос относно прилагането на чл.26,

данъчно третиране на доставка на услуга по преработка на отпадъци на ишлеме съгласно Закона за данък върху добавената стойност

3_1101/12.04.2010г.ЗДДС, чл.163а Относно:данъчно третиране на доставка на услуга по преработка на отпадъцина ишлеме съгласно Закона за данък върху добавената стойност Според изложеното в запитването основната

way way del