ЗДДС, чл.21, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 3

Изх. № 53-00-501/20.09.2012 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
ППЗДДС, чл.54, ал.2
чл.26, ал.2 и ал.3
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-501/11.06.2012 г., касаещо приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Предметът на дейност на … ЕООД е търговия с недвижими имоти/апартаменти. При извършването на дейността си дружеството няма назначен персонал, който да извършва продажбите, а се използват услугите на дружество (посредник), което търси клиенти за закупуване на недвижими имоти.
Взаимоотношенията между … ЕООД (продавач) и посредника са уредени с договор, съгласно който продавачът дължи 10 % от продажната цена без ДДС на имота като възнаграждение на посредника при сключване на договор за покупко-продажба. В резултат на извършваната от посредника дейност е сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот. В НА е определена крайна цена от 24000 лв.с ДДС, като сумата е заплатена от купувача по банков път. При извършването на продажбата е заплатен местен данък – 480 лв., такса вписване – 24 лв. и нотариална такса без включен ДДС – 120 лв., като всички такси са за сметка купувача. Като краен етап от извършването на сделката, продавачът – „… ЕООД е заплатил комисиона в размер на 2000 лв. на посредника.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се определи данъчната основа при продажбата на недвижимия имот ?
2. Следва ли със заплатената от продавача комисиона да се увеличи данъчната основа на доставката ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
По смисъла на ал.3 от същата норма, данъчната основа се увеличава със:  
– всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;  
-всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;  
– съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
– стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.
В конкретния случай, продажната цена на имота е 20 000, 00 лв. без ДДС. Данъчната основа следва да бъде увеличена по реда на чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС със стойността наместния данък, таксата за вписване и нотариалната такса.
По втори въпрос:
Относно комисионата в размер на 10 % от продажната цена, която … ЕООД дължи на дружеството – посредник, то същата се явява цена на отделна доставка.
По отношение на тази доставка, следва да се има предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В изложената фактическа обстановка е посочено, че … ЕООД дължи 10 % (2 000, 00 лв.) от продажната цена без ДДС на имота като възнаграждение на посредника. В тази връзка следва да се има в предвид хипотезата на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), съгласно която при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на услугата по посредничество във връзка с която … ЕООД дължи комисиона на посредника, е на територията на страната. В тази връзка, за посредника, в качеството му на доставчик, възниква задължението да третира доставката като облагаема със ставка 20%.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

документалната обоснованост на разходи за гориво, закупено във връзка с транспортна дейност, осъществявана в чужбина и правото на данъчен кредит по тези покупки, съгласно разпоредбите на Закона за дан

2_67/16.01.2014г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.26, т.1 и т.2;ЗДДС – чл.17, ал.1;ЗДДС – чл.112, ал.1;ЗСч – чл.7;Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г.ОТНОСНО: документалната обоснованост

Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност

прилагането на чл.27 от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. Във връзка с поставеният в писмото Ви въпрос давам следните разяснения:

Изх. № 24-34-310Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Вна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 24-34-310 относно прилагането на чл.27

Данъчно третиране на доходи от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице

Изх. № 24-34-759Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лицеУВАЖАЕМА ГОСПОЖО,В отговор на Ваше писмено

данъчно третиране на доставка на необщностни стоки, посочени в Приложение № 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), за които са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 5 от същия закон &l

Изх. № 24-34-13Дата: 07.03.2014 год. ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 16, ал. 5; ЗДДС, чл. 17, ал. 1; ЗДДС, чл. 32, ал. 1;

Застраховане

Предмет на застраховането Най-старата теория за предмета на застраховането приема, че могат да бъдат застраховани вещи или хора. Въз основа на това може да се