ЗДДС, чл.21, aл. 2,ППЗДДС, чл.54, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 2,ЗДДС, чл.26, aл. 3

Изх. № 53-00-501/20.09.2012 г.
ЗДДС, чл.21, ал.2
ППЗДДС, чл.54, ал.2
чл.26, ал.2 и ал.3
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-501/11.06.2012 г., касаещо приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
Предметът на дейност на … ЕООД е търговия с недвижими имоти/апартаменти. При извършването на дейността си дружеството няма назначен персонал, който да извършва продажбите, а се използват услугите на дружество (посредник), което търси клиенти за закупуване на недвижими имоти.
Взаимоотношенията между … ЕООД (продавач) и посредника са уредени с договор, съгласно който продавачът дължи 10 % от продажната цена без ДДС на имота като възнаграждение на посредника при сключване на договор за покупко-продажба. В резултат на извършваната от посредника дейност е сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот. В НА е определена крайна цена от 24000 лв.с ДДС, като сумата е заплатена от купувача по банков път. При извършването на продажбата е заплатен местен данък – 480 лв., такса вписване – 24 лв. и нотариална такса без включен ДДС – 120 лв., като всички такси са за сметка купувача. Като краен етап от извършването на сделката, продавачът – „… ЕООД е заплатил комисиона в размер на 2000 лв. на посредника.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Как следва да се определи данъчната основа при продажбата на недвижимия имот ?
2. Следва ли със заплатената от продавача комисиона да се увеличи данъчната основа на доставката ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
По смисъла на ал.3 от същата норма, данъчната основа се увеличава със:  
– всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;  
-всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;  
– съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисионна, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
– стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.
В конкретния случай, продажната цена на имота е 20 000, 00 лв. без ДДС. Данъчната основа следва да бъде увеличена по реда на чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС със стойността наместния данък, таксата за вписване и нотариалната такса.
По втори въпрос:
Относно комисионата в размер на 10 % от продажната цена, която … ЕООД дължи на дружеството – посредник, то същата се явява цена на отделна доставка.
По отношение на тази доставка, следва да се има предвид разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В изложената фактическа обстановка е посочено, че … ЕООД дължи 10 % (2 000, 00 лв.) от продажната цена без ДДС на имота като възнаграждение на посредника. В тази връзка следва да се има в предвид хипотезата на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), съгласно която при доставка на услуга по чл.21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
В конкретният случай, мястото на изпълнение на услугата по посредничество във връзка с която … ЕООД дължи комисиона на посредника, е на територията на страната. В тази връзка, за посредника, в качеството му на доставчик, възниква задължението да третира доставката като облагаема със ставка 20%.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица

ОТНОСНО: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски от самоосигуряващи се лицаВ запитването описвате фактическа обстановка, според която за периода 2004 г. – 2006 г. сте

приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставката на корабна литература, дневници и морски карти с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-26-Р-352Дата: 01.12.2020 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2 ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност за доставката на корабна литература,

прилагането на чл.77, ал.2 от ЗДДС

.№ ………………Дата, ………………..До…………………Относно: прилагането на чл.77, ал.2 от ЗДДСУважаеми господин …………….,По повод на отправеното от вас писмено запитване ви уведомявам за следното:Отговора на поставеният от

прилагане на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея, копие от което Ви изпращаме.

2_2270/17.09.2009г.ЗКПО, чл. 11, 204, т. 2Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество осъществява производствена дейност в сграда,