Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-459/12.09.2011 г.
ЗДДС, чл.3, ал.1 и 2ППЗДДС, чл.79, ал.6
чл.12, ал.1
чл.21, ал.2
чл.97а, ал.2 и ал.4
чл.114, ал.4
В Дирекция ОУИ … е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …относно приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Изложена е следната фактическа обстановка:
… ООД е създадено с цел представителство на територията на Република България на чуждестранни телевизионни програми, предимно от Германия. Съобразно договорните отношения с Вашите задгранични партньори, Вие имате задължение да защитавате техните интереси на територията на страната, да преговаряте от тяхно име и да сключвате договори за разпространение на съответните телевизионни програми. В зависимост от конкретния агентски договор, договорите са двустранни (между праводържателя в Германия и съответния български кабелен оператор) или тристранни (между праводържателя в Германия и … ООД от една страна и от български кабелен оператор от друга). Във втория случай на… ООД е делегирано и задължението да събирате на територията на Република България дължимите такси за преотстъпените авторски права за кабелно препредаване в страната, които в последствие да превеждате в Германия след като удържите полагащата Ви се комисионна за извършените агентски услуги.
Поставените въпроси в запитването са:
– Нужно ли е при достигане на съответния оборот, генериран от таксите на кабелните оператори към немските праводържатели … ООД да се регистрира по ЗДДС?
– Ако Вашата комисионна достигне прага за регистрация по ЗДДС, нужно ли е да се извърши такава регистрация?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Общият принципотносно определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е указан в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че „…ООД извършва посреднически услуги с място на изпълнение извън територията на страна. В тази връзка, следва да имате предвид разпоредбата на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, съгласно която на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал.1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
А по смисъла на ал.4 на чл.97а от закона, за лицата по ал.1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).
В тази връзка, по смисъла на чл.114, ал.4 от ЗДДС, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка. В нея следва да се посочи, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието за това. Съгласно чл.79, ал.6 от ППЗДДС за доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя. При предоставяне на услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС на получател, който е данъчно задължено лице, установило независимата си икономическа дейност на територията на друга държава членка, като основание за неначисляване на данък в издаваната фактура следва да се посочва „чл.21, ал.2 от ЗДДС”.
Относно получаваните от … ООД комисиони за извършените агентски услуги следва да имате предвид следното:
По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Що се касае до регистрацията по ЗДДС, следва да имате в предвид разпоредбата на чл.96 ЗДДС. По смисъла на ал.1, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по закона. А по смисъла на ал.2 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка, доставки на финансови услуги по чл.46, както и доставките на застрахователни услуги по чл.47.
По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал.2 на чл.3 от закона – Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Доколкото от изложената фактическа обстановка е видно, че …ООД извършва нееднократно сделки за получаване на редовен доход от тях (получени комисиони за разпространение на телевизионни програми) с място на изпълнение в друга държава членка на ЕС, то следва да се направи изводът, че за тях дружеството не следва да се регистрира по чл.96 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *