Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при получени доставки от румънски търговец, който временно е дерегистриран за целите на данък върху добавената стойност (

Изх. № 24-34-175
Дата 30.06.2011 г.
ЗДДС, чл. 13, ал. 1
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при получени доставки от румънски търговец, който временно е дерегистриран за целите на данък върху добавената стойност (ДДС)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-175/19.10.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството получава доставки на материали от данъчно задължени лица, установени на територията на Румъния (румънски търговци). Посочили сте, че след получена информация относно пререгистрацията на румънските търговци за целите на ДДС от 01.08.2010г. сте проверили идентификационните номера по ДДС на всички контрагенти от Румъния, от които имате издадени фактури през м. август. В резултат на проверката е установено, че един от румънските търговци е с невалиден идентификационен номер по ДДС за м. август. След направено запитване до румънския търговец е установено, че същият е временно дерегистриран за целите на ДДС и ще бъде отново регистриран под същия идентификационния номер по ДДС през м. септември. При направена проверка през м. септември е установено, че идентификационния номер по ДДС на румънския търговец вече е валиден.
Въпросите Ви са:
Издадените фактури от румънския търговец считат ли се за коректни по ДДС?
Трябва ли да се изисква преиздаване на тези фактури с дата от м. септември след новата регистрация за целите на ДДС на румънския търговец?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
Предвид изложеното в запитването, не е налице вътреобщностно придобиване, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 ЗДДС, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Предвид това, че в конкретния случай не са изпълнени условията на чл.13, ал.1 от ЗДДС, т.е. не е налице вътреобщностно придобиване, то за дружеството Ви като получател по доставката не възниква задължение за начисляване на ДДС за въпросната вътреобщностна операция. В случая мястото на изпълнение на доставката е на територията на държавата-членка в която е местонахождението на стока към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
Обстоятелствата относно коректността на издадените фактури от румънския търговец, респективно следва ли същите да бъдат преиздадени могат да бъдат изяснени като се свържете с контрагента си и установите причините за невалидността на идентификационнияму номер по ДДС. За да удостовери пред Вас, че е регистрирано за целите на ДДС лице в Румъния към датата на изискуемостта на данъка за доставката или към датата на издаване на фактурата за доставката, когато е издадена на или след датата на данъчното събитие, е допустимо контрагента Ви да представи документ, издаден му от румънската данъчна администрация.
В случай, че се установи, че румънския доставчик е регистрирано за целите на ДДС лице в Румъния към датата на изискуемостта на данъка за доставката или към датата на издаване на фактурата за доставката, когато е издадена на или след датата на данъчното събитие следва да се приеме, че е налице вътреобщностно придобиване, съответно за дружеството Ви като получател по доставката възниква задължение за начисляване на ДДС.
В тази връзка обръщаме внимание, че българските данъчно задължени лица, които извършват вътреобщностна търговия с румънски данъчно задължени лица следва да се уверят във валидността на идентификационните номера по ДДС на своите контрагенти преди осъществяване на доставката/придобиването, чрез сайта на НАП или на адрес http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на сключен договор за обратно изкупуване на ценни книжа.

Изх. №24-04-117Дата:18.04.2012 год. ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 1, т. 5; ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3.Относно:Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на

Заверяване на осигурителен стаж на едноличен търговец, който не е упражнявал трудова дейност, но е внасял осигурителни вноски

ОТНОСНО: Заверяване на осигурителен стаж на едноличен търговец, който не е упражнявал трудова дейност, но е внасял осигурителни вноски Според изложеното в запитването Ви за

paste