Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на картини от художествена галерия

3_641/27.02.2012 г.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 143, ал. 1, ал. 3 и ал. 4
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на картини от художествена галерия
Според изложеното в запитването, дружество има намерение да извършва търговия с картини. Разполага с галерия, в която се излагат картини на различни художници. Притежава и собствена колекция картини. Регистрирано е по ЗДДС и основната му дейност е ресторантьорство. Поставя се въпроса на какви условия трябва да отговаря дружеството, за да е освободена от ДДС продажбата на собствени картини?
Предвид непълната фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.) и ППЗДДС (обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 21.02.2012 г., попр. ДВ, бр. 16 от 24.02.2012 г.) изразяваме следното принципно становище:
С данък върху добавената стойност се облагат всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга на основание чл. 2, т. 1 от ЗДДС. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗДДС освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност е предвидено за доставките на стоки или услуги, посочени в глава
четвърта „Освободени доставки и придобивания“.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 42, т. 1, б. „б” от ЗДДС, освободена доставка е продажбата на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и развитие на културата за художествени галерии.
Продажбата на картини от художествени галерии не попада в обхвата на освободените доставки по смисъла на чл. 42 от закона, както и в другите определени като освободени такива в глава четвърта на ЗДДС, поради което за тях е приложима разпоредбата на чл. 12 от ЗДДС и те имат характер на облагаеми доставки.
В глава седемнадесета от ЗДДС „Специален ред на облагане на маржа на цената”, в сила от 01.01.2010 г., е предвиден специален режим при доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики. Съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗДДС разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции, антикварни предмети, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл. 50, или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични основания;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Съгласно даденото определение в § 1, т. 20 от ДР на ЗДДС “произведения на изкуството“ са:
а) картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори;
б) оригинални гравюри и литографии, като авторски отпечатъци, произведени в ограничени количества, направо в бяло и черно или в цвят на една или няколко плочи, направени изцяло от ръката на художника, независимо от процеса на изработка или използвания материал, с изключение на машинен или фотомашинен процес;
в) оригинални скулптури и пластики от всякакъв вид материал, изваяни изцяло от ръката на скулптора; скулптурни отливки на оригинала в рамките на 8 копия, чието изпълнение е контролирано от автора или от упълномощени от него художници;
г) гоблени и пана, изработени ръчно по художествен дизайн, в рамките на 8 копия;
д) единични керамични изделия, изработени изцяло от автора и подписани от него;
е) емайлирани рисунки върху медна плоча, изработени ръчно, в рамките на 8 копия, подписани от автора или с печат от студиото, с изключение на бижута и изделия от злато и сребро;
ж) художествени фотографии, подготвени за печат от автора или под негов контрол, с подпис на автора и с пореден номер, в рамките на 30 копия, независимо от размера.
Дефиниция на понятието “дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети “ е дадено в § 1, т. 23 от ДР на ЗДДС. Според нея това е данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на Търговския закон.
По силата на чл. 143, ал. 3 от ЗДДС дилърите имат право да прилагат разпоредбите на тази глава и по отношение доставката на:
1. произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети, които са внесли;
2. произведения на изкуството, доставени им от техните автори или от наследниците им.
Правото на избор по ал. 3 от същата правна норма се упражнява чрез подаване на уведомление пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по образец, съгласно приложение № 23 към чл. 88, ал. 2 от ППЗДДС.
При положение, че едно от посочените условия в настоящия случай не е изпълнено, то разпоредбите на глава седемнадесета от ЗДДС не намират приложение и доставката подлежи на облагане по общия ред на закона.