Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG1

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52,
Изх. № 24-39-47
Дата: 30.04.2015 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2;
ЗДДС, чл. 113;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 15, буква „б“.
Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (НФМ 2009-2014)
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка:
…………. предприятие ……………. е регистрирано по ЗДДС лице и е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по Малка грантова схема на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 с Министерство на правосъдието като Програмен оператор.
Към писмото е приложено копие на част от договора с регистрационен индекс№ …………… г. на Министерство на правосъдието.
В тази връзка въпросите Ви са следва ли и на основание кой член от ЗДДС да издадете фактура за предстоящите плащания по договора от Министерство на правосъдието като Програмен оператор и кое е основанието за начисляване или неначисляване на данък върху добавената стойност във фактурата?
Предвид непълно изложената фактическа обстановка и непредставянето на договора в цялост, съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното принципно становище:
За да се отговори на поставения въпрос следва ли да бъде издадена фактура при получаване на плащане по посочения в запитването договор е необходимо да се извърши преценка както на характера на извършваното по програмата финансиране, така и на неговото данъчно третиране.
Норвежкият финансов механизъм 2009-2014 има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Норвегия и държавата бенефициент, чрез финансова помощ по различни приоритетни сектори като правосъдие и вътрешни работи,социално развитие, насърчаване на достойни условия на труд и на тристранния диалог, научни изследвания и стипендии, иновации за зелена индустрия. Програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на НФМ 2009-2014 е насочена към подобряване на българската система за изтърпяване на наказанията съгласно съответните международни и европейски инструменти за спазване правата на човека. В рамките на програма BG15 на НФМ 2009-2014 е предвидена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Малка грантова схема за проекти, които допринасят за постигане на основната цел на програмата. Основните цели на Малката грантова схема са да подобри практическите умения и знания на персонала в местата за лишаване от свобода чрез провеждане на обучения, да изгради социални умения на осъдените лица чрез специализирани обучителни програми, да обхване специфичните потребности на уязвимите групи при изграждането на социални умения и да подобри тяхната ресоциализация, включително чрез програми за бивши правонарушители и услуги за последваща грижа след освобождаване.
Условията и правилата за изпълнение на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ са определени със Споразумение от 11.10.2012 г., сключено между Министъра по управление на средствата от Европейския съюз, в качеството му на ръководител на Националното координационно звено по НФМ 2009-2014 и Министерство на правосъдието на Република България като Програмен оператор по програмна област BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на НФМ 2009-2014 (Споразумението). Съгласночл. 4, т. 1.2 от Споразумението безвъзмездната финансова помощ се предоставя за покриване на разходи за плащания по проекти в рамките на програмата в съответствие с Регламент относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 (Регламента), Програмното споразумение между Норвежкото министерство на външните работи и Националното координационно звено на Република България за финансиране на програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ и договорите по конкретните проекти. Допустими разходи по проектите, съгласно чл. 4, т. 2 от Споразумението, са разходите, които са извършени действително от бенефициента, съответстват на критериите съгласно чл. 7.2 от Регламента и попадат в категориите и покриват условията за директни допустими разходи съгласно чл. 7.3 от Регламента или за индиректни разходи по чл. 7.4 от Регламента.
Видно от посоченото, доколкото финансиранията на проекти по програма BG15 „Корективни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на НФМ 2009-2014 се извършват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи от бенефициентите, налице e финансиране на разходи.
Съгласно § 1, т. 15, б. “б” от ДР на ЗДДС, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за финансиране на разходи, не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка. Поради това и по аргумент от чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, същите не формират/увеличават данъчна основа на доставки и не са обект на облагане с данък върху добавената стойност. Тъй като тези суми не са свързани с доставка, извършена от бенефициента, за плащането им същият не следва да издава данъчен документ – фактура по смисъла на чл. 113 от ЗДДС и не възниква задължение за начисляване на данък върху добавената стойност.
Следва да имате предвид, че за ……….. предприятие ……………. не възниква право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, на които е получател в изпълнение на програма BG15 и за които се отпуска финансирането, доколкото същите не са предназначени за извършване на последващи облагаеми доставки от предприятието Ви.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар