приложение на разпоредбите на ЗДДС при доставки на недвижими имоти на територията на Гърция.

2_ 535 /13.08.2019г.
ЗДДС: чл.17, ал.2
ЗДДС: чл.96, ал.1

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на ЗДДС при доставки на недвижими имоти на територията на Гърция.

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – български гражданин, местно лице за България и регистрирано с данъчен номер в Гърция притежава няколко недвижими имота в Гърция. Имотите са построени от него, като физическо лице и е налице план за продажба на част от тях. Съгласно чл.95 от ЗДДС подлежи на регистрация лице, извършващо облагаеми доставки. Съобразно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаеми доставки са тези, които са с място на изпълнение на територията на страната и съгласно чл.21, ал.4 от с.з. мястото на изпълнение на услуги, свързани с недвижим имот е там, където се намира имота.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Следва ли физическото лице да се регистрира за целите на ДДС в Гърция?
2.Следва ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС в България?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл.31 от Директива 2006/112/ЕО, когато стоките не се превозват, мястото на доставката се счита, че е мястото, където стоките се намират по време на извършване на доставката. Аналогична е разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗДДС, според която мястото на изпълнение на доставка със стока, която не се превозва е там, където се намира стоката при прехвърляне на собствеността.
Съгласно изложената фактическа обстановка, мястото на изпълнение на доставката по прехвърляне на собствеността върху недвижим имот ще е в Гърция, където се намира имота.
В случая следва да се прецени доколко физическото лице извършва доставките на недвижими имоти в качеството си на данъчно задължено лице, идентифицирано за тази цел с данъчен номер в Гърция.
При извършване на тази преценка следва да имате предвид, че съгласно чл.9 пар.1 от Директива 2006/112/ЕО, „данъчно задължено лице“ означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите от тази дейност. „Икономическа дейност“ е всяка дейност на производителни, търговци или лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и земеделието и дейностите на свободните професии, както и експлоатацията на материална и нематериална вещ с цел получаване на доход от нея на постоянна основа.
Уведомяваме Ви, че НАП не е компетентна да изразява становище по чуждо данъчно законодателство. За да се прецени доколко доставките биха формирали облагаем оборот за регистрация за целите на ДДС в Гърция, следва да се запознаете с относимото данъчно законодателство. При необходимост можете да отправите писмено запитване към компетентния орган в Гърция.
По втори въпрос:
На основание чл.96 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Съгласно ал.2 на чл.96 облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
По силата на ал.3 на чл.96 от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето.
Облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 е всяка доставка на стока или услуга, извършена от данъчно задължено лице по този закон, която е с място на изпълнение на територията на страната.
Предвид гореизложеното, доставките с място на изпълнение извън територията на страната не формират оборот за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС. За физическото лице не възниква задължение за регистрация по ЗДДС за доставка на стока с място на изпълнение извън територията на страната.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар