приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на почистващи услуги на територията на Англия

2_735/31.10.2019г.
ЗДДС; чл.97а
ЗДДС; чл.21, ал.4, т.1
ЗДДС; чл.119, ал.1

ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на ЗДДС при предоставяне на почистващи услуги на територията на Англия

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …/….г., с което поставяте следните въпроси, свързани с предстояща дейност на дружество:
Предстои Ви да регистрирате фирма в България, която ще предоставя почистващи услуги в Англия, като за целта ще сключи договор в фирма подизпълнител в Англия като действителен извършител на въпросните услуги. Фирмата ще бъде регистрирана по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС.
Българската фирма ще разработи онлайн платформа за подаване на заявки за извършване на услугите и приемане на плащания онлайн.
В тази връзка възникват следните въпроси:
1.При положение, че клиентите ще са изцяло физически /юридически лица и плащанията ще се извършват онлайн, следва ли получените плащания да се третират като облагаем оборот за целите на ДДС в България?
2.По какъв начин се удостоверява, че лицата, на които е предоставена услугата и извършили плащането са лица граждани на друга държава членка на ЕС или на трети страни и те попадат ли в обхвата на чл.21 от ЗДДС, и ако да следва ли отчетът за извършените продажби, съставящ се в края на всеки месец да бъде деклариран другаде освен в Справката декларация по ЗДДС?
3.Съгласно Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, изисква ли се издаването на касов бон за приеманите плащания?
Предвид разпоредбите на ЗДДС, ППЗДДС, изразявам следното принципно становище, с оглед обстоятелствата изложени в запитването:
По приложението на ЗДДС:
Съгласно изложената фактическа обстановка ще извършвате почистващи услуги на територията на Англия, което е доставка на услуга по смисъла на чл.9 от ЗДДС. В случая следва да се прецени дали услугата може да бъде определена като услуга, свързана с недвижими имот. За доставките на услуги, свързани с недвижим имот се прилагат специални правила на данъчно облагане.
С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на тези доставки с Регламент за изпълнение №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011 е дадено определение за „недвижим имот“ и са регламентирани услугите, свързани с недвижим имот.
Съгласно чл. 13б, б.“б“ от Регламент 1042/2013 за „недвижим имот“ се счита всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена.
Съгласно чл.31а от посочения регламент, доставките на услуги са свързани с недвижим имот, когато имат достатъчно пряка връзка с недвижим имот, или са насочени към недвижим имот с цел правно или физическо изменение. Сред изброените услуги, свързани с недвижим имот, регламентирани в параграф 1, точка к) на регламента попадат и услугите по почистване на сгради.
На основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот.
Предвид гореизложеното в конкретния случай, мястото на изпълнение на доставката на услуга по почистване на помещения ще е в Англия, където се намира недвижимият имот, на основание чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
Доставки с място на изпълнение извън територията на страната не формират облагаем оборот за регистрация по реда на чл.96 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че доставките ще формират облагаем оборот за регистрация за целите на ДДС в Англия, поради което следва да се запознаете с относимото данъчно законодателство.
Относно регистрацията по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС следва да имате предвид, че по реда на 97а, ал.2 от ЗДДС на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 от с.з. с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
Предвид гореизложеното за доставки на услуги по чл.21, ал.4 от ЗДДС не възниква задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС.
По втори въпрос:
В действащия ЗДДС и ППЗДДС не са регламентирани документи, необходими за доказване статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен в Общността има статут на данъчнозадължено лице, когато получателят му е съобщил идентификационния си номер по ДДС и доставчикът получи потвърждение за валидността на този идентификационен номер и за свързаното с него име и адрес в съответствие с чл.31 от Регламент /ЕО/ № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност.
По силата на чл.31, пар.2 от посочения Регламент № 904/2010 всяка държава-членка потвърждава по електронен път името и адреса на лицето, на което е бил издаден идентификационен номер за целите на ДДС в съответствие с приложимите национални разпоредби за защита на данните.
За получател, установен извън Общността доставчикът на услуги може да счита, че е данъчно задължено лице, когато получи удостоверение, издадено от компетентен данъчен орган, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, или идентификационен номер по ДДС.
На основание чл.86, ал.3 от ЗДДС, не се начислява ДДС за доставки с място на изпълнение извън територията на страната.
По отношение на документирането на доставката в този случай в издадената фактура следва да се посочи като основание за неначисляване на ДДС чл.21, ал.4 от ЗДДС.
Издадените фактури за доставки с място на изпълнение извън територията на страната на основание чл.21, ал.4 от ЗДДС следва да намерят отражение в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 8 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 23 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.
За доставките, по които получатели са физически лица и не са издадени фактури на основание чл.113, ал.3, т.1 от ЗДДС, регистрираното по ЗДДС лице задължително съставя отчет за извършените продажби по реда на чл.119, ал.1 от Закона, който следва да съдържа регламентираните в чл.112, ал.3 от ППЗДДС реквизити. Отчетът се съставя най-късно в последния ден на данъчния период и се включва в дневника за продажби, като общата информация се впише в колони от 1 до 5 и данъчната основа на доставката се посочи в колона 23 „ДО на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка“.

По трети въпрос:
Относно приложението на Наредба Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, запитването Ви е препратено по компетентност в дирекция ДОМ при ЦУ на НАП за изразяване на становище .
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар