Приложение на разпоредбите на ЗДДС.

Изх. № 53-00-130
21.03.2011 г.
ЗДДС, чл.21, ал.4, т.1
чл.86, ал.3
чл.88, ал.3 от ЗДДС
чл.116, ал.1, ал.3 и ал.4
чл.92 от ЗДДС
ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4
В Дирекция ОУИ София е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 53-00-130/24.02.2011 г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС.
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
На 22.07.2009 г. в гр.София, като управител на …” ЕООД, което е ДЗЛ, регистрирано по ЗДДС с място на стопанска дейност: гр.София …, ЕИК …сте сключили договор № …/2009 г. за проектиране по „В и К” за обект: „Нов терминал за летище … и покрит паркинг” в гр…Русия – Технически и работен проект с … ЕООД, която също е ДЗЛ, регистрирано по ЗДДС с място на стопанска дейност: гр.София , ул…ЕИК
Към настоящият момент … ЕООД е изпълнило задълженията си по договора-предадени са техническия и работен проект, както и за извършената работа дружеството е издало две фактури с начислено ДДС: № …/09.10.2009 г. и № …/09.01.2010 г.
Във връзка с писмо …. до … ЕООД, издадено от , дружеството е поискало от … ЕООД, като подизпълнител, да анулира старите фактури с протоколи между двете дружества като грешно съставени документи, а именно неспазени изкисвания на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, след което да бъдат преиздадени нови фактури без начислен ДДС.
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни;
В тази връзка услугите, свързани с недвижим имот на обект „Нов терминал за летище … и покрит паркинг” в гр…, Русия – Технически и работен проект” на територията на Руската Федерация, са с място на изпълнение извън територията на Република България.
На основание разпоредбата на чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на доставки с място на изпълнение извън територията на страната. В издадената за доставката фактура, съгласно чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС като основание за неначисляване на ДДС следва да бъде отразен чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС.
В разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗДДС е посочено, че поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. Ал.3-За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на ал.4 от същата разпоредба, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Анулираните фактури се отразяват в дневник продажби.Съгласно приложение 12 към ППЗДДС при анулиране на фактури в данъчен период, различен от този на издаването на документа, се включва във файл „PRODAGBI.TXT”, като в полетата, описващи стойности, се попълват такива, равни по размер на съдържанието на съответните полета на оригиналния запис, но с противоположен знак. Това от своя страна ще доведе до намаляване на резултата на периода на доставчика по доставката, като ако бъде формиран резултат за периода ДДС за възстановяване по смисъла на чл.88, ал.3 от ЗДДС, същият се прихваща, приспада и възстановява по реда и условията на чл.92 от ЗДДС.
Новоиздадената фактура следва да бъде отразена в дневник продажби за периода, в който е издадена, в колона 23, съответно клетка 18 „Данъчна основа на доставките по чл.69, ал.2 от ЗДДС, включително данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на държава членка” от справка-декларацията.

Оценете статията

Вашият коментар