ЗДДС, чл.41, т. 1, буква а,ЗДДС, чл.73, aл. 2

Изх. № 53-00-1275
19.12. 20182 г.
чл. 41, т. 1, б.”а” от ЗДДС
чл. 73, ал. 2 от ЗДДС
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Дружеството е регистрирано лице по ЗДДС, което има намерение да извършва доставки по чл. 41 от ЗДДС, свързани с образование.
На дружеството мупредстои покупка на сгради и УПИ, извършване на СМР във връзка с въвеждането в експлоатация на сградите, както и покупки на другидълготрайни материални активи, свързани с изграждане и оборудване на училище.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Налице ли е право на данъчен кредит за покупката на сградите и на всички разходи пряко свързани с изграждането и оборудването на училището?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Разпоредбата на чл. 41, т. 1, б.”а” от ЗДДС определя предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета (ЗНП), институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции, като освободена доставка.
В случай, че дружеството има надлежно издадена заповед от министъра на образованието и науката, за откриване на училище и отговаря на Закона за народната просвета, то осъщественитеуслуги по обучение ивъзпитание, следва да се третират като освободени доставки, считано от датата на издаване назаповедта на министъра на образованието и науката.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС лицето има право да приспаднеданъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави тогава, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки. Съгласно ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, посочени в чл. 70, ал.1, т.1 от закона, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когатостоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
С оглед на изложеното в запитването, доколкото намеренията на дружеството са да използва активите изцяло за освободени доставки по чл. 41, т.1, б.”а” от ЗДДС няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит, както за начисления данък при изграждането на училището, така и за закупените стоки и ползвани услуги във връзка с оборудването на училището и неговата експлоатация.
В случай, че част от изграденото имущество е предназначено и за облагаеми доставки по чл. 12 от ЗДДС /например отдаване под наем/, следва да имате предвид следното:за покупките.
За стоките и услугите, които се използват както за извършване на доставки, за които регистрираното лице има право на приспадане на данъченкредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, в разпоредбата на чл. 73 от закона е предвидено право на приспадане на частичен данъчен кредит.
За определяне размера на частичния данъчен кредит е регламентиран специален ред в чл. 73, ал. 2 от ЗДДС, съгласно който сумата на данъчния кредит, следва да се умножи по коефициент, изчислен с точност до втория знак след десетичната запетая, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *