Приложение на СИДДО; чл.50, ал.1, т.3 и т.4, и чл.75 от ЗДДФЛ.

2_1518/15.06.2009г.
ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.3 и т.4, и чл.75
СИДДО
Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр. Варна с вх.№ ………….2009г. е описана следната фактическа обстановка:
През 2009г. в качеството си на местно физическо лице очаквате да получите дивиденти, изплатени от чуждестранно юридическо лице – дружество ………., регистрирано в САЩ. Дружеството не е американска регулирана инвестиционна компания или американски инвестиционен тръст за недвижимо имущество или пенсионен фонд по смисъла на чл.10 от Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, сключена между Република България и САЩ /в сила от 15.12.2008г./
Въпросите са:
1.Подлежат ли на облагане доходите от дивиденти по българския данъчен закон – ЗДДФЛ?
2.Ако подлежат на облагане, с каква декларация следва да бъдат декларирани тези доходи и в какъв срок?
3.Какъв е размерът на данъчната ставка и в какъв срок следва да бъде внесен данъка?
Във връзка с поставените въпроси, Ви уведомяваме следното:
Относно Въпрос №1 и №3:
Видно от съдържанието на запитването, посочените въпроси се отнасят до приложение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, сключена между Република България и САЩ.
Според чл.75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Предвид гореизложеното, на основание т.4.5.2. от Процедура ДОМ – 1 «Изготвяне на отговори на запитвания», утвърдена със Заповед № ЗЦУ-80/02.02.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, запитването е изпратено по компетентност в Дирекция «СИДДО» при ЦУ на НАП – гр.София.
Относно Въпрос №2:
Разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ задължава местните физически лица да подават годишна данъчна декларация по образец за:
– придобитите през годината доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина /т.3/;
– притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина /т.4/.
Видно от т.3 на чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ доходите от дивиденти се декларират независимо дали подлежат на облагане с данък по българския закон.
Съгласно чл.53, ал.1 от ЗДДФЛ годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
За 2008г. физическите лица декларираха доходите от дивиденти и притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина в Приложение №9 от Годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ /образец 2001а/.
Аналогично, за 2009г. доходите от дивиденти и притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина следва да се декларират в съответното приложение на годишната данъчна декларация по образеца, който ще бъде одобрен от Министъра на финансите за 2009г.
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” – ВАРНА
9000,гр. Варна, бул.Осми Приморски полк, №128, тел: 052/360 401, факс: 052/360 440
.№ ………………
ДО
ДИРЕКЦИЯ „СИДДО”
ЦУ на НАП
Дата ………………..
гр.София
Към наш №1518/15.06.2009г.
Относно: приложение на СИДДО; чл.50, ал.1, т.3 и т.4, и чл.75 от ЗДДФЛ.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В Дирекция «ОУИ» – гр.Варна е постъпило писмено запитване от Димитър Димитров Димитров – ЕГН 5305251164, адрес за корреспонденция гр.Варна, ул.»Сан Стефано» №16, заведено с вх.№1518/15.06.2009г., което съдържа въпроси по приложение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите, сключена между Република България и САЩ /въпрос №1 и №3/.
На основание т.4.5.2. от Процедура ДОМ – 1 «Изготвяне на отговори на запитвания», утвърдена със Заповед № ЗЦУ-80/02.02.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, приложено изпращаме Ви писмено запитване вх.№ 1518/15.06.2009г. за предприемане на действия по компетентност.
По въпрос №2 е изготвен отговор до лицето, подало запитването.
Приложение:
1. Запитване вх.№ 1518/15.06.2009г.
2. Копие от отговора на писменото запитване, изпратен до Димитър Димитров.
3. Информация от Ciela Info 4.1, съдържаща данни от Регистър БУЛСТАТ за ДАНТА ЛЛС, регистрирано с ЕИК по БУЛСТАТ 103821590 като чуждестранно представителство на адрес гр.Варна, ул. „Сан Стефано” №16 с управляващ Димитър Димитров.
ЗАМ.ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ „ОУИ”: …………………
/Б.ВАСИЛЕВА/
Съставител/написал:
Галина Костова:….………….
/главен инспектор по приходите/
Галина Георгиева:….………….
/главен инспектор по приходите/
Съгласувал:
Началник отдел “Д.О.П.”: ……………
/Диян Желязков/

Оценете статията

Вашият коментар