Приложение на чл. 26, ал. 7, във връзка с чл. 130 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-31-73
Дата:24.10.2014 год.
ЗДДС, чл. 25, ал. 2;
ЗДДС, чл. 25, ал. 4;
ЗДДС, чл. 26, ал. 7;
ЗДДС, чл. 26, ал. 8;
ЗДДС, чл. 27, ал. 3, т. 1;
ЗДДС, чл. 113, ал. 4;
ЗДДС, чл. 130;
ДР на ЗДДС, § 1, т. 34.
Относно: приложение на чл. 26, ал. 7, във връзка с чл. 130 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-73/24.09.2014 г., е изложено следното:
Физическо лице – собственик на поземлен имот, ще прехвърли на дружеството Ви 2/5 идеални части от поземления имот, като срещу това дружеството Ви ще поеме всички разходи по проектирането (в т. число: геоложки проучвания, издаване на строителни книжа и т. н.) на бъдещата жилищна сграда в собствения имот.
След завършване на проектирането същото физическо лице прехвърля на дружеството Ви още 2/5 идеални части от същия поземлен имот срещу задължениетодружеството Ви да построи за своя сметка обектите, които ще са собственост на физическото лице, след взаимното учредяване на правото на строеж.
Поставеният въпрос, който е от компетентността на Националната агенция за приходите, е относно данъчното третиране по ЗДДС на доставките на дружеството Ви.
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Доколкото фактическата обстановка в запитването е представена общо, като не са изяснени аспекти, които биха дали отражение по отношение на данъчното третиране, изразеното становище е принципно:
Съгласно чл. 130 от ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Данъчното събитие за тези доставки възниква по общите правила на закона. Доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка, като размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата.
Данъчното събитие, според разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. При доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо, по силата на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС.
На основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДС в случаите, когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги, без страните да са му придали парично изражение, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е данъчната основа при придобиването или себестойността на предоставената стока, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
В случаите, когато лицата по двете насрещни доставки са свързани лица по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗДДС и за някоя от доставките е налице хипотеза, посочена в чл. 27, ал. 3, т. 1 от същия закон, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга (чл. 26, ал. 8 от ЗДДС).
Предвид гореизложеното по отношение на случая, изложен в запитването, следва да се има предвид следното:
От изложеното в запитването е видно, че физическото лице извършва доставка по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземлен имот, като възнаграждението, дължимо от дружеството Ви, е извършването на доставка на проектантски услуги. След извършване на услугата по проектиране, физическото лице отново извършва доставка по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот, като възнаграждението, дължимо от дружеството Ви, е извършването на доставка на строителни услуги. Предвид изложеното за доставката по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземлен имот срещу доставката на проектантски услуги, както и за последващата доставка по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот срещу доставката на строителни услуги е налице бартер като е приложима разпоредбата на чл. 130 от ЗДДС.
Съгласно чл. 130, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие за тези доставки възниква по общите правила на закона.
В случая, на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС за доставката по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземлен имот данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността е прехвърлена, а за доставката на проектантски услуги – на датата, на която услугата е извършена. Доколкото, доставката на строителните услуги е с поетапно изпълнение, всеки етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо, на основание чл. 25, ал. 4 от ЗДДС.
Съгласно чл. 130, ал. 3 от ЗДДС доставката с по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка, като размерът на данъчната основа за полученото авансово плащане е равен на размера на данъчната основа на доставката с по-ранна дата.
Предвид това, че доставката по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот е с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие, то следва същата да се счете за авансово плащане по доставката на проектантските услуги, съответно следващото прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот се счита авансово плащане на доставката на строителните услуги. В този смисъл, данъчната основа за полученото авансово плащане по доставката на проектантските услуги, съответно по доставката на строителните услуги, е равна на съответния размер на данъчната основа на доставката по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот. Данъчната основа на доставката по прехвърляне на собственост върху идеални части от поземления имот, според разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС, ако страните не са му придали парично изражение, е данъчната основа при придобиването на имота, а когато данъчната основа не може да се определи по този начин, данъчната основа е пазарната цена.
В срока по чл. 113, ал. 4 от ЗДДС от датата на възникване на данъчното събитие на доставката на проектантските услуги, съответно доставката на строителните услуги, дружеството Ви следва да начисли данък за същите, като данъчната основа на тези доставки е равна на направените преки разходи за извършване на тези услуги, като във фактурата, с която се документира съответната доставка, получените авансови плащания, определени по посочения по-горе ред, се приспадат от данъчната основа на проектантските услуги, съответно от данъчната основа на доставката на строителните услуги.
Обръщаме внимание, че в случаите, когато лицата по двете насрещни доставки са свързани лица по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗДДС и за някоя от доставките е налице хипотеза, посочена в чл. 27, ал. 3, т. 1 от същия закон, данъчната основа на всяка от доставките към датата на възникване на данъчното събитие е пазарната цена на доставяната стока или услуга (чл. 26, ал. 8 от ЗДДС).
Поставеният от Вас въпрос следва ли да се включат разходите на дружеството Ви по първата сделка в себестойността на обектите, които дружеството Ви ще придобие при построяване на бъдещата сграда, е от компетентността на Дирекция “Данъчна политика“ при .
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

/ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА/

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ЗДДС, чл.21, aл. 2

.№ 5_20-00-470/ 11.08.2010г.ЗДДС, чл.21, ал.2 В запитването е посочено, че дружеството извършва доставки на услуги към данъчно задължено лице, установено извън Общността. Поставените в тази

ЗДДС, чл.21,ЗДДС, чл.96,ЗДДС, чл.12

2_1080/10.06.2010г.ЗДДС – чл.12;ЗДДС -чл.21; ЗДДС – чл.96.Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр….. с вх.№………………/……………2010г. сте изложили следната фактическа обстановка:Осъществявате дейност,

възстановяване на данък върху добавената стойност на местно лице въз основа на ЛПВ, РА или на друго основание но банкова сметка открита на името па дружеството в банка със седалище извън територията н

Изх. № 24-3-86Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност на местно лице въз основа на ЛПВ, РА или на друго основание

третиране на доставка по ЗДДС

ОТНОСНО: третиране на доставка по ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-244/ 30.08.2017 г. Изложена е следната фактическа

прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, коит 250

Изх. № М-94-Н-78Дата: 09.01.2020 год. Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52в ал. 2, т. 3; Наредба №Н-18/2006 г., чл. 52д, ал. 2; Наредба №Н-18/2006 г., чл.