Приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компет

Изх. № 24-34-159
Дата:12.12.2012 год.
ЗДДС, чл. 6, ал. 3, т. 3;
ЗДДС, чл. 7, ал. 1;
ЗДДС, чл. 7, ал. 4;
ЗДДС, чл. 17, ал. 2;
ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1.
Относно: приложение на чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато българско дружество изпраща или превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си декларация за износ на стоката
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-159/25.10.2012 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС изпраща или превозва стоката си, независимо за чия сметка е транспортът (на доставчика или на получателя по доставката – лице, установено извън територията на страната) от територията на страната до територията на друга държава членка. Митническата декларация за износ на стоката не е подадена в митническото учреждение, в района на което българското дружество – износител е установено или стоките се опаковат или товарят за износ. След пристигането на стоката на територията на другата държава членка стоката се претоварва в контейнери в непроменено състояние като се извършва групаж. Износителят или упълномощено от него лице подава митническа декларация за износ на стоката пред съответното компетентно митническо учреждение на износа на другата държава членка. Впоследствие стоката се транспортира и напуска митническата територия на Общността.
В тази връзка въпросът е налице ли е основание за прилагане на нулева ставка на данъка по чл. 28 от ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната. На основание чл. 21, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
– митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
– фактура за доставката;
– документ за превоза на тези стоки.
В случаите, когато българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща или превозва от свое име или за своя сметка или от името или за сметка на получателя, когато същият не е установен на територията на страната, стоката си от територията на страната до територията на друга държава членка, независимо дали е регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, за групажа й със стоки от други доставчици с цел изпращането им до дестинация извън митническата територия на Общността е налице една единствена облагаема доставка, за която е приложима нулевата ставка на данъка по чл. 28 от ЗДДС, доколкото българското дружество разполага с документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС, независимо, че митническата декларация за износ на стоката е подадена пред съответното компетентно митническо учреждение на износа на другата държава членка. Т.е., ако към момента на изпращането или транспортирането на стоката за българското дружество е налице основание да счита, че стоката, след извършен групаж на територията на другата държава членка ще напусне митническата територия на Общността, то следва да се приеме, че е извършена една единствена доставка. За тази доставка би била приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС, когато българското дружество се снабди с документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС.По отношение на прилагане на разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС в случаите, когато българско дружество превозва стоката си до друга държава членка, в която пред съответното компетентно митническо учреждение на износа представя митническата си декларация за износ на стоката изпълнителният директор на НАП е изразил становища с Изх. № 44-00-28/17.12.2007 г. и Изх. № 24-33-147/09.08.2012 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП – www.nap.bg.
В случаите, когато българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изпраща или транспортира стоката си от свое име или за своя сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която същото не е регистрирано за целите на ДДС, за целите на своята икономическа дейност, като към момента на изпращането или транспортирането й за българското дружество не е налице основание да счита, че стоката ще напусне митническата територия на Общността, то следва да се приеме, че е налице вътреобщностно движение на стоката, като това движение по силата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е приравнено на възмездна доставка с място на изпълнение на територията на страната. В случаите обаче, когато българското дружество е регистрирано за целите на ДДС на територията на държавата членка, в която завършва транспорта е налице вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС.
Относно данъчното третиране на вътреобщностно движение на стоки от територията на страната до територията на държава членка в рамките на независимата икономическа дейност на данъчно задължените лица е издадено становище на изпълнителния директор с Изх. № 91-00-39/22.01.2009 г., а относно данъчното третиране на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС е издадено становище на изпълнителния директор с Изх. № 24-00-27/21.04.2007 г., които са публикувани в интернет на страницата на НАП – www.nap.bg.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗДДС, чл.3,ЗДДС, чл.69,ЗКПО, чл.1, т. 7

1_181/11.11.2010ЗДДС – чл. 3, чл. 69ЗКПО – чл.1, т. 7 По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” – …… изразяваме следнотопринципно становище:В запитването сте

ЗМДТ, чл.61л, aл. 3,ЗМДТ, чл.61н, aл. 3

2_495-1/22.06.2016ЗМДТ, чл.61н, ал.3ЗМДТ, чл.61л, ал.3В Дирекция ОДОП …. при ЦУ на НАП е постъпило писмено запитване с вх.№….2016 г. отДирекция МДТ при община гр……./без изходящ

изпълнението задължителните условия във връзка с определяне и удостоверяване на приложимото законодателство се извършва от компетентната институция на изпращащата държава. По отношение на България ком

5_53-04-753/04.11. 2015 г.Регламент (ЕО) №883/2004, чл. 11(3), ( чл. 12(1));КСО, чл. 6а; В запитванетое изложена следнатафактическа обстановка: „d“ ООД е регистрирано като предприятие, осигуряващо временна

Дължими осигурителни вноски за периода на първите три работни дни от временната неработоспособност, когато служителят няма необходимия осигурителен стаж за изплащане на парично обезщетение.

Изх. № 26-Т-74Дата:11.07.2017 год. КСО, чл. 40, ал. 1; КСО, чл. 40, ал. 5; КСО, чл. 6, ал. 2; КСО, чл. 6, ал. 1; КСО,

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на неблагороден метал – сплав и благороден метал (сребро), получени в резултат на демонетизиране

Изх. № 24-29-403Дата:04.12.2012 год. ЗДДС, чл. 2, т. 1; ЗДДС, чл. 5, ал. 1; ЗДДС, чл. 6, ал. 1; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС,

porn