Приложение на чл.45 от ЗДДС

Изх. № 24-34-162
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: приложение на чл.45 от ЗДДС
В отговор на поставения от Вас въпрос, постъпил в Централното управление на НАП с вх. № 24-34-162/……..2007 г., изразяваме следното становище:
Фактическа обстановка
„…………………“ООД – в ликвидация – ще извършва продажба на недвижим имот, построен през 1972 г. и придобит като обособена част от предприятие чрез приватизационна сделка през 1995 г. Имотът представлява бакалия – обособена част от осеметажна жилищна сграда, ведно с идеалните части от общите части на сградата и от правото на строеж. Търговското дружество е регистрирано по ЗДДС.
Съгласно чл.45, ал.З от ЗДДС, освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
За целите на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., понятието “нови сгради“ е дефинирано с § 1, т.5 от допълнителните разпоредби на този закон. В понятието са посочени следните възможности, съгласно които „нова сграда“ е тази, за която:
а) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на
завършеност “груб строеж“, или
б) към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли
60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на
Закона за устройство на територията.
В ЗДДС не са предвидени други изисквания, съгласно които една сграда се счита за нова в случаите, когато лицето не разполага с разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията, респективно към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем са с етап на завършеност “груб строеж“.
Подходът, който е възприет по повод третирането на доставките със сгради за целите на ЗДДС е обвързан с условията и реда за издаване на разрешение за ползване след завършването на строежа и въвеждането в експлоатация, като се обхващат отделните видовете строителни и монтажни работи, свързани с етапите на завършване на строителството.
Разрешенията на ползване, издадени по реда на ЗТСУ и Правилника за плановото изграждане на населените места също са доказателства, чрез които може да се установи дали една сграда е нова.
От изложеното в запитването Ви може да се приеме, че сделката, която ще извършвате, ще представлява освободена доставка по смисъла на чл.45, ал.З от ЗДДС. За Вас обаче съществува правната възможност да изберете тя да бъде облагаема – на основание чл.45, ал.7 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар