запитвания по чл.1 12, ал.З от ЗДДС Уважаеми колеги,

Изх. № 24-34-165
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: запитвания по чл.1 12, ал.З от ЗДДС Уважаеми колеги,
Във връзка с постъпили запитвания в ЦУ на НАП, Изх. № 23-22-57/………….. 2007г., Изх. № ……………./05. 02.2007г. и № …………/27.02.2007г. на ОУИ гр. …….., изразяваме следното становище:
Съгласно чл.1 12, ал.З от ЗДДС при кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ регистрираното лице уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите не по-късно от 24 часа от узнаването на съответното обстоятелство. Законът не поставя специални изисквания относно начина на уведомяване, поради което следва да се приложат правилата на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Съгласно чл.23, ал.2 от ДОПК срокът се смята за спазен и когато изпращането или получаването на документите с станало чрез пощенски оператор, куриер или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя, както и когато са подадени пред ненадлежеп орган по чл. 5 от ДОПК, преди изтичането му. Според разпоредбата на чл. 24 от ДОПК спазването на срока се установява от наличието на поне едно от следните обстоятелства:
1 . пощенско клеймо или отпечатък с датата на подаване;
2.заверка от пощенския служител с датата на подаване;
3.заверка от служител в куриерска служба с датата на подаване;
4.дата на изпращане па електронното съобщение:
Следователно, няма пречка в случаите на кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчен документ, регистрираното лице да уведомява по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
За да може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, в случай на изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ, регистрираното лице трябва да уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си /чл.58, ал.2 от ППЗДДС/.
//

Оценете статията

Вашият коментар