третиране на спедиторска услуга по ЗДДС и ППЗДДС

Изх. № 24-31-274
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: третиране на спедиторска услуга по ЗДДС и ППЗДДС
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-274/30.07.2007 г., и па основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Запитването е във връзка с прилагане на нормите на ЗДДС и ППЗДДС при извършване на спедиторска услуга.
Видно от представената в запитването фактическа обстановка българска фирма, регистрирана по ЗДДС – спедитор е посредник, на регистрирана в европейския съюз фирма собственик на стока. Транспортната фирма, осъществяваща транспорта на стоката е регистрирана фирма в европейския съюз.
Въпросите поставени в запитването са как да бъде извършено документирането на доставките и какви документи трябва да притежава фирмата във връзка с оказваната от нея спедиторска услуга.
Съгласно чл.6 ал.5 от ППЗДДС спедиторска услуга е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки, което включва предоставянето на транспортна услуга като основна доставка и предоставянето на съпътстващи доставки във връзка с тази транспортна услуга като транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Алинея 3 на чл.6 визира, че когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, мястото па изпълнение на доставката на спедиторската услуга е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва. Когато получател на доставката по ал.З е лице. регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е територията па държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата. Предвид чл.6, ал.9 от ППЗДДС за целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по транспорт на стоки по чл.22 от закона.
За целите на ал.1 на чл.69 от ЗДДС, доставките в рамките на икономическата дейност на регистрираното лице, които са с място на изпълнение извън територията на страната, но които биха били облагаеми, ако са извършени на територията на страната, се смятат за облагаеми доставки и лицето има право да приспадне:
1.данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по ЗДДС лице, му е доставил или предстои да му достави;
2.начисления данък при внос на стоки по чл.56 и 57;
3.изискуемия от него данък като платец по глава осма.
Документирането на доставката, следва да се извърши по реда на чл.79, ал.2 от ППЗДДС като фактура/известие следва да се издаде и за извършена доставка с място на
изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на
лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като
основание за неначисляване на данък от закона следва да се впише съответната разпоредба
на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън
територията на страната.
Във връзка с горепосоченото, лицето осъществяващо спедиторската услуга следва да разполага със съответните документи, доказващи извършването на спедиторската услуга и мястото на извършването й.
//

Оценете статията

Вашият коментар