Приложение на чл.67, ал.2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./

Изх. № 24-34-680
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: приложение на чл.67, ал.2 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./
Във връзка с поставения въпрос във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-680/06.08.2007г. с изложена следната фактическа обстановка:
ЕТ “…..“ е с основен предмет на дейност – ремонт и поддръжка на електронна апаратура. Към запитването са приложени два договора за извършване на услуги – договор № 990 от 22.12.20()6г. и договор № 934 от 14.12.2006г. Към момента на сключване на договорите …..“ и Министерство …не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ лица. Едноличния търговец е регистриран по ЗДДС на 25.01,2007г.. а … също на 21.05,20()7г. По горе посочените договори ….. е извършило плащания през месец декември 2006г., за които е едноличният търговец е издал опростени фактури. Въпросите Ви са:
Договорените суми в договорите са без данък върху добавената стойност, как ще се определи данъчната основа при междинните и окончателните плащания – сумата на данъка върху добавената стойност ли следва да се начисли върху договорената сума или да се приеме, че е включена в нея ?
Как технически следва да се извърши начисляването на данъка върху добавената стойност върху аванса ?
Има ли основаниие…. да откаже да заплати начисления от едноличния търговец данък върху добавената стойност за всички предстоящи доставки по посочените договори ‘.’
Предвид така изложената фактическа обстановка и приложените към запитването Ви договори № 990 от 22.12.2006г. и договор № 934 от 14.12.20()бг. и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10. ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Посочените от Вас договори са сключени през 2006г., предвид което приложимия закон е ЗДДС’. действащ към този момент. Съгласно чл. 56. ал.2 от ЗДДС (отм.) когато при договаряне на облагаема доставка данъкът не е бил изрично посочен, че се дължи отделно, той се приема за включен в договорената цена. В договор № 990 от 22.12.2006г. — чл.9 изрично е посочено, че йената по договора 64 125 лв. е без данъка върху добавената стойност. В Офертата по Договор от 14.12.20()7г.. също изрично е посочено, че общата стойност на поръчката в размер на 19 960 лв. е без данък върхх добавената стойност.
Видно от горното в договорите изрично е посочено, че данъка вьрхч добавената стойност се дължи отделно и следователно трябва ла бъде начислен върху договорените суми.
Съгласно ч.т.25, ал.4 си ЗДДС’ при доставка на услуги с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение па доставките по чл.6, ал.2. всеки период или етап, за
които е уговорено плащане, се смига за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на която плащането е опнало дължимо. В случая на доставки но посочените договори на услуги – профилактика, ремогп и поддръжане в техническа изправност, извършвани, от Вас предвид характера на същите следва да се приеме, че договорът е такъв за доставки с повтарящо сс> (периодично) изпълнение, при които длъжникът трябва в течение на определено време да извърши редица еднакви престации. които се повтарят през определени или неопределени периоди от време, като всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
Съгласно чл.26. ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, полччено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. В случая предвид разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа е дължимото на доставчика във връзка с доставката -договореното между страните по договора.
В договор № 990 от 22.12.2006г. е предвидено първо плащане в размер на петдесет процента дължимо преди 01.01.2007г. и следващо плащане в размер на петдесет процента в срок 10 дни след подписване на окончателен приемно-предавателен протокол.
При осъществяването на първата доставка по този договор Вие не сте били регистрирано по ЗДДС лице и като такова не сте имали задължението да начислите данък върху добавената стойност за нея. независимо от факта, че същата с облагаема такава. При следващото плащане по този договор, доставчикът следва да издаде фактура – в която дължимият данък ще бъде начислен върху стойността на данъчната основа на доставката определена съгласно чл.26 от ЗДДС.
В договор № 934 от 14,12.2006г. е посочено, че първото плащане е в размер на четиридесет процента дължимо преди 01.01.2007г. и следващи поетапни плащания – в срок до 10 число на месеца следващ шестмесечието и в срок до 7 дни след подписване на окончателен приемно-приемателен протокол. При осъществяването на първата доставка по този договор Вие не сте били регистрирано по ЗДДС лице и като такова не сте имали задължението да начисли те данък върху добавена) а стойност за нея. независимо от фактът, че същата е облагаема такава. На датата, на която стават дължими плащанията по този договор, доставчикът следва да издаде фактура – в която дължимият данък ще бъде начислен върху стойността на данъчната основа на .поставката, определена съгласно чл.26 от ЗДДС.
Относно въпроса Ви дали …… има основания да откаже да заплати начисления от Вас данък върху добавената стойност за всички предстоящи доставки по посочените договори. считаме, че същият касае гражданско-правни отношения, по които НАП не е компетентна да се произнесе.
//

Оценете статията

Вашият коментар