Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_366-3/23.04.2015
ЗДДФЛ, чл.29, ал.1, т.2, б.б
С Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП-…. и заведено с наш вх. № …..04.2015г. сте поставила въпроси относно приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
В запитването е описана следната фактическа обстановка:
Осъществявате дейност като свободна професия-художник. В годишната данъчна декларациясте декларирали доходите си от дейността с 40 % разходи, но служител в ТД на НАП -Варна Ви е поискал да направите корекция на декларациятапо отношение на нормативно признатите разходи на 25 %. Посочили сте,че в разяснение на НАП №Н-20-19-46 от 23.04.2012 г. доходите от професия художник са с 40 % разходи за дейността.
Поставяте въпроса по кой ред следва да се облагат доходите Ви?
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), доходите от упражняване на свободна професия са в обхвата на доходите от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец. Общото правило е, че облагаемият доход за доходите от упражняване на свободна професия се определя, като придобитият доход се намалява с 25 на сто разходи за дейността (чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ). Изключение от общото правило е предвидено само за авторските и лицензионните възнаграждения, включително за доходите от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, облагаемият доход за които се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто разходи за дейността (чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ).
Относно прилагането на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ в конкретния случай следва да имате предвид, че за целите на ЗДДФЛ в §1, т.10от ДР на ЗДДФЛ е посочено, че “произведения на изкуството“ са тези по смисъла на § 1, т. 20 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност, като в т.ч. са: картини, колажи и други подобни декоративни произведения, рисунки и графики, направени изцяло от ръката на художник, с изключение на планове и чертежи за архитектурни, инженерни, промишлени, търговски, топографски и други подобни цели, ръчно украсени фабрични изделия, театрални декори, декори за кино и други видове декори.
Ако попадате в обхвата наразпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ, получениятоблагаем доход следва да бъде намален с 40 на сто разходи за дейността.

Оценете статията

Вашият коментар