ЗДДС, чл.74

2_367/18.02.2010 г.
ЗДДС,чл.74
Посочвате, че през …………. 2009 г. сте придобили чрез покупко-продажба недвижим имот, който да бъде предоставян под наем /възмездно/ на трети лица. В началото на декември сте сключили договор за наем с физически лица. Посочвате също, че поради факта, че апартамента е стар е необходимо на същия да бъде извършен ремонт.
Видно от запитването, в предмета на дейност на ………….ООД е вписано, чеможе да извършва наемодателска дейност. На дружеството предстои регистрация по ЗДДС.
При така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Дължи ли се на дружеството възстановяване на ДДС, по фактури за извършени СМР, които са заплатени на строителната фирма, извършила ремонта?
2. Дължи ли се на дружеството възстановяване на ДДС, по фактури за извършени СМР, които са заплатени на строителната фирма, извършила ремонта, ако недвижимия имот, предмет на договора за наем е апортиран в капитала на дружеството?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното становище:
Съгласно чл.74 от ЗДДС регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Правото на данъчен кредитвъзниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:
1.налице са изискванията на чл. 69 и 71;
2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
3. регистрационният опис по образец на наличните активи е съставен към датата на регистрация по този закон и подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация;
4. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на регистрация по ЗДДС.
Видно от запитването в началото на м. декември 2009 г. сте сключили договор за наем на жилището с физически лица, предвид което, независимо от начина на придобиване на недвижимия имот, даже и извършените разходи за СМР да формират актив, който да е наличен към датата на регистрацията Ви по ЗДДС, няма да е налице визираното в чл.69, ал.1 условие, същият да се използва за целите на извършените от регистрираното лице облагаеми доставки, т.к. отдаването под наем на част от сграда за жилище на физическо лице е освободена доставка.

Оценете статията

Вашият коментар