Приложение на ЗДДС

Изх. № 24-34-846
Дата: 26.02.2008 г.
ОТНОСНО: приложение на ЗДДС
Видно от Вашето запитване, Вие имате регистрирано предприятие в РБългария и извършвате услуги – почистване, товаро -разтоварна дейност, пренасяне на предмети, като упражнявате дейността си в Италия. Поставяте въпрос дали сте длъжен да начислявате ДДС при доставките си с италианските си партньори и как да определите мястото на изпълнение на доставките на услуги.
По отношение на въпросите Ви, касаещи приложението на ЗДДС, изразявам следното становище:
На облагане с данък върху добавената стойност подлежат всички облагаеми доставки на услуги, съгласно чл.2 от ЗДДС, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са с предмет освободени доставки. Следователно, съществен елемент на облагане на доставките на услуги е мястото на изпълнение на тези доставки.
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е уреден в чл.21, ал.1 от ЗДДС и е обвързан с мястото, където доставчикът е установил своята независима дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект- с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Съгласно §1, т. 10 от ЗДДС “постоянен обект“ е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
Видно от запитването Ви, макар и регистрирано в РБългария, предприятието ви извършва дейност в Италия фактически, т.е. независимата икономическа дейност е установена в Италия, като същевременно отговаря и на условията, за да се приеме, че е налице постоянен обект в Италия. Следователно, може да се приеме, че осъществяваните от Вас услуги са с място на изпълнение на територията на Италия съгласно общия принцип на чл.21, ал.1 от ЗДДС.
По отношение на извършваната услуга – почистване на недвижим имот, следва да се приложи изричното правило на разпоредбата на чл.21, ал.2 от с.з., съгласно която мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот. В този случай мястото на изпълнение на услуга-почистване на недвижим имот е същото, както и на другите, извършвани от Вас дейности, т.е. в Италия.
Това означава, че мястото на изпълнение на тези доставки на услуги е извън
територията на страната и доставчикът- българско предприятие не следва да начислява
данък добавена стойност.
По отношение на доставките с място на изпълнение на територията на Италия,
следва да спазвате италианското законодателство. |
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »