fbpx

приложение на ЗДДС при получени услуги от данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз (ЕС), без валиден ДДС номер

№68/12.02.2019г.
ЗДДС; чл.82, ал.2, т.3
ЗДДС; чл.3, ал.1

ОТНОСНО: приложение на ЗДДС при получени услуги от данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз (ЕС), без валиден ДДС номер

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ……..г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„АБВ“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС. Дейността на дружеството е свързана с разработка и поддръжка на специализиран онлайн софтуер (платформа), чрез който компании от строителната индустрия осъществяват връзки едни с други.
За разработването и поддръжката на своята платформа дружеството разполага със собствен екип от специалисти, но използва и услугите на външни ИТ компании и специалисти от цял свят, за което получава фактури.
За получените услуги от данъчно задължени лица, установени в ЕС и с валиден ДДС номер, както и от данъчно задължени лица, установени в трети страни, дружеството начислява ДДС по реда на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС и издава протоколи по реда на чл.117 от ЗДДС. За начисления данък дружеството упражнява пълен данъчен кредит, тъй като въпросните доставки са свързани с основната му дейност.
Въпросите, които поставяте са:
1.Как дружеството трябва да третира фактурите за получени услуги от данъчно задължени лица, установени в ЕС, които нямат валиден ДДС номер?
2.В случай, че дружеството е задължено да си самоначисли ДДС по тези доставки има ли право на данъчен кредит, след като услугата е свързана с основната дейност на дружеството?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), изразявам следното принципно становище:
Според общото правило на чл.196 от Директива 2006/112/ЕО при доставки на услуги между данъчно задължени лица, установени в различни държави членки, данъкът е изискуем от лицето, на което се предоставят услугите.
Съгласно чл. 9, пар.1от Директива 2006/112/ЕО „Данъчнозадължено лице“ означава всяко лице, което извършва независима икономическа дейност на някое място, без значение от целите и резултатите от тази дейност.
Според чл.3, ал.1 от ЗДДС „Данъчнозадължено лице“ е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност без значение от целите и резултатите от нея.
Следователно, за да е данъчно задължено лице, както Директива 2006/112/ЕО така и ЗДДС изискват единствено лицето да извършва независима икономическа дейност. Няма изискване за данъчно задължено лице, установено в ЕС да се счита само лице, което е регистрирано за целите на ЗДДС.
Подобно изискване е разписано в чл.18, пар.1 от Регламент за изпълнение /ЕС/ № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година и се отнася до доказване качеството на получателите на услуги и не се прилага за доставчиците на услуги.
Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът – данъчно задължено лице е установен извън територията на страната, доставката е с място на изпълнение на територията и страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя- регистрирано за целите на ДДС лице.
Следователно за да е дължим ДДС от получателя на услуги- данъчно задължено лице, е необходимо да са изпълнени едновременно визираните условия:
* Доставчикът да е данъчно задължено лице;
* Доставчикът да е установен извън територията на страната;
* Доставката да е с място на изпълнение на територията на страната;
* Доставката да е облагаема на основание чл.12 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, за дружеството възниква задължение за начисляване на ДДС по реда на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато получи услуга по облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната от доставчик- данъчно задължено лице, който е установен на територията на ЕС, независимо от това дали същият е идентифициран с ДДС номер.
Отделно от горното считаме, че доставчиците на услуги, установени на територията на ЕС следва задължително да са идентифицирани с ДДС номера за целите на предоставените услуги и това произтича от изискването на чл.214 от Директивата за ДДС, съгласно който държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко данъчнозадължено лице, установено на съответната им територия, което предоставя услуги на територията на друга държава-членка, за които ДДС се дължи единствено от получателя съгласно член 196 е идентифицирано чрез индивидуален номер.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на Общността

Изх. № 20-12-171Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчното третиране на доставка на стока на територията на свободна безмитна зона и данъчното третиране на доставка на услуга по работа върху движима вещ /ремонт/ в държава-членка на ОбщносттаУважаеми колеги,По повод запитване, ваш Изх. № /19.07.2007г. изразявам следното принципно становище:1. Относно данъчното третиране на доставка на стока на

ЗДДС, чл.96, aл. 1,ЗДДС, чл.43

Постъпило е писмено запитване с вх. № 96-00-212/ 10.06.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. .В него е изложенаследната фактическа обстановка:Дружеството има предмет на дейност подпомагане на дейността на ……………… Епархия, като стопанисва и управлява католическия гробищен парк и намиращата се в него църква, извършва погребални услуги и търговия на стоки, свързани с тях,

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) при договори за лизинг на автомобили

Изх. № 24-34-60Дата: 21. 06. 2014 год.ЗДДС, чл. 6, ал. 2, т. 3;ЗДДС, чл. 26;ППЗДДС, чл. 13, ал. 1.Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) при договори за лизинг на автомобилиВъв Ваше запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите (НАП) с

допустимостта да се упражни право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получена облагаема доставка въз основа на съдебно решение относно дължимото възнаграждение по

Изх. № 26-Г-105Дата: 04.11.2015 год.ЗДДС, чл. 66;ЗДДС, чл. 67;ЗДДС, чл. 69, ал. 1;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 72;ЗДДС, чл. 86, ал. 1, т. 1;ППЗДДС, чл. 53.Относно: допустимостта да се упражни право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за получена облагаема доставка въз основа на съдебно решение относно дължимото възнаграждение по доставкатаВъв

ЗДДС, чл.131

1_3/12.01.2011 ЗДДС – чл. 131 По повод Ваше запитване, постъпило в дирекция „ОУИ” – ……изразяваме следнотостановище: Съгласно описаната фактическа обстановка по образувано изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител е извършена продан на недвижим имот. Поради липса на други участници в публичната продан за купувач е обявен взискателя. На 10.05.2010 г. е издадено постановление за възлагане

Приложение разпоредбата на чл.145 от ЗДДС, във връзка с механизма за образуване на маржа на цената

2_1778/24.06.2008 г.ЗДДС- чл.145Относно: приложение разпоредбата на чл.145 от ЗДДС, във връзка с механизма за образуване на маржа на ценатаПостъпило е запитване, в което посочвате, че се занимавате с търговия на автомобили втора употреба.Поставеният въпрос в запитването е свързан с механизма на образуване на маржа на цената и в частност трябва ли в покупната цена да

дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовир, внесен в капитала на „…………..“ ЕАД

Изх. № ЕП-1536Дата: 06.02.2019 год. ЗМДТ, чл. 10 ОТНОСНО: дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за язовир, внесен в капитала на „…………..“ ЕАД В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. № EП-1536 от 22.11.2018 г., в което поставяте въпроса за дължимостта на данък

Подаване на ГДД по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и попълване на приложение №7 от декларацията от лице извършващо дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ.

Изх. №23-22-232/28.02.2019 г. ЗДДФЛ – чл. 50, ал. 1, т. 2; ЗСч – чл. 3, ал. 4; ЗСч – чл. 29 ОТНОСНО: Подаване на ГДД по реда на чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ и попълване на приложение №7 от декларацията от лице извършващо дейност, доходите от която подлежат на облагане с патентен

Scroll to Top