това, до какъв срок лицето може да се води така – неплатен със стаж НАП не е компетентна да изрази становище.

2_1431/13.09.2012 г.
КСО – чл.5, ал.4;
чл.9, ал.2, т.2;
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.5 ;
Наредба № Н-8/29.12.2005г.- чл.2, ал.1;
чл.2, ал.1, т.1 и 2
ОТНОСТНО: Приложение на нормите на Наредба № Н-8/29.12.2005г.
В изложената в писмото Ви фактическа обстановка описвате, че служителка е във временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството над 18 годишна възраст. От ЛКК има издаденвтори болничен лист за 30 календарни дни.
Поставяте въпрос за това как да отразите това в декларация образец 1 идо какъв срок лицето може да се води по този начин – неплатен със стаж?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка, предвид нормативната уредба, и предоставената компетентност на НАП, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни за:
1. осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2. декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по ЗДДФЛ.
Съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1 от Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната ТД на НАП декларации по образец 1, 3 и 5, а съгласно алинея 2 на същата разпоредба и декларация образец 6.
В декларация образец 1 се вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения, единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителния доход, осигурителните вноски, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ (чл.2, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата).
Съгласно разпоредбите на чл.9, ал.2, т.2 от КСО, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане.
Работодателите и осигурителите вписват даннитев декларация образец 1 въз основа на данните от разплащателните ведомости и другите изплащателни документи, свързани с определяне и изплащане на трудовите възнаграждения или изплащане на обезщетения.
В съответните полета наДекларация образец 1 се отразяват различните хипотези настъпващи по повод трудовото правоотношение като например: отработените дни в осигуряване; дни във временна неработоспособност и др.
Съгласно указанията за попълване на декларация образец 1 „Данни за осигурено лице” в т.16.2 севписват дните във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
В т.16.4 се попълват дните без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
Следва да имате предвид, че на основание чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете здравноосигурителни вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
По въпросът, относно това, до какъв срок лицето може да се води така – неплатен със стаж НАП не е компетентна да изрази становище.

Оценете статията

Вашият коментар