Приложение нормите на осигурителното законодателство през 1996г. и 1997г.

2_1952/08.12.2010
ОТНОСНО: Приложение нормите на осигурителното законодателство през 1996г. и 1997г.
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: В периода 20.09.1996г. – 31.08.1997г. в училището Ви е работил преподавател назначен на трудов договор. Лицето през този период е било пенсионер.
Въпросът, които отправяте е каква е била осигуровката за работещ пенсионер /от работодател и от лицето/ за периода от септември 1996г. до август 1997г.?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Основният нормативен акт, който е уреждал осигурителните отношения през този период е Кодекса на труда /обн. ДВ. бр.91 от 13 Ноември 1951г., отм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г./. Съгласно неговият чл.147 (редакция бр. 28 от 2 април 1996 г.) за провеждане на държавното обществено осигуряване осигурителите и осигурените внасят осигурителни вноски. Осигурителните вноски се определят в процент върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход. В чл.147а. (нов – ДВ, бр. 28 от 1996 г.) е указано, че осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените лица за всички осигурителни случаи, се определя в размер 2 на сто върху брутното трудово възнаграждение или от осигурителния им доход. Тази осигурителна вноска не се внася от лицата, които са осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване.
С §23 на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996г. е определено, че до влизането в сила на първия закон за бюджета на фонд “Обществено осигуряване“ размерът на осигурителните вноски за сметка на осигурителите се определя, както следва:
1. тридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които се пенсионират при условията на трета категория труд;
2. четиридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост три години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;
3. петдесет и две на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост осем и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;
4. десет на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване;
5. двадесет и две на сто върху осигурителния доход за лицата, които се осигуряват за пенсия за изслужено време и старост, инвалидност поради общо заболяване и наследствена пенсия;
6. тридесет и две на сто върху осигурителния доход за лицата, които се осигуряват за всички осигурителни случаи без трудова злополука и професионално заболяване.
С новия чл.33 на Закона за фонд „Обществено осигуряване” /ДВ, бр. 55 от 11 юли 1997 г./ е създаден Учителски пенсионен фонд. Средства в Учителския пенсионен фонд се набират от разликата между осигурителната вноска за учителите и осигурителната вноска за трета категория труд /чл.34 от ЗФОО/.
Първият Закон за бюджета на фонд „Обществено осигуряване” е обнародван с ДВ бр.55 от 11 Юли 1997г. В неговия чл.2 са фиксирани размерите на осигурителните вноски за фонда. Размерът на осигурителните вноски за всички осигурителни случаи за сметка на осигурителите (работодателите) се определя, както следва:
1. тридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пенсия при условията на трета категория труд;
2. четиридесет и седем на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост три и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;
3. петдесет и две на сто върху брутните трудови възнаграждения или осигурителния доход за лицата, които придобиват право на пълна пенсия за изслужено време и старост осем и повече години по-рано от възрастта, която се изисква за пенсиониране при трета категория труд;
4. четиридесет на сто върху брутните трудови възнаграждения за учителите.
Разликата между осигурителната вноска за учителите и вноската за трета категория труд се внася в Учителския пенсионен фонд към Националния осигурителен институт. Осигурителната вноска, която е за сметка на осигурените лица за всички осигурителни случаи, е в размер 2 на сто върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход/ чл.2 ,ал.2 и 3 от ЗБФОО/.
Следователно, за периода от септември 1996г. до 11 юли 1997г. за назначеният от Вас учител, като лице работещо при условията на трета категория труд осигурителната вноска за всички осигурителни случаие 37 на сто за сметка на осигурителя /училището/ и 2 на сто за сметка на осигуреното лице – учител, върху брутното трудово възнаграждение или осигурителния доход за лицето.
За периода от 11 юли 1997г. до 31 август 1997г. осигурителната вноска за всички осигурителни случаие 40 на сто за сметка на осигурителя /училището/ върху брутното трудово възнаграждение на учителя и 2 на сто за сметка на осигуреното лице – учител, върху брутното му трудово възнаграждение или осигурителния му доход.
Разликата между осигурителната вноска за учителите и вноската за трета категория труд /40 – 37=3%/ следва да се внася в Учителския пенсионен фонд към Националния осигурителен институт.

Оценете статията

Вашият коментар