Приложение разпоредбата на чл.145 от ЗДДС, във връзка с механизма за образуване на маржа на цената

2_1778/24.06.2008 г.
ЗДДС- чл.145
Относно: приложение разпоредбата на чл.145 от ЗДДС, във връзка с механизма за образуване на маржа на цената
Постъпило е запитване, в което посочвате, че се занимавате с търговия на автомобили втора употреба.
Поставеният въпрос в запитването е свързан с механизма на образуване на маржа на цената и в частност трябва ли в покупната цена да се включват транспортните разходи.
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.145, ал.1 от ЗДДС данъчната основа на доставката на стока по глава седемнадесета е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:
1. продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 стоки, включително данъка по този закон, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително данъка по този закон.
Видно от горепосочената разпоредба, при формиране на маржа на цената и по точно на цената в т.2, законодателят е посочил, че същата представлява сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата стоки. В случая считаме, че следва да се има предвид получените от лицатастоки, визирани в глава седемнадесета от ЗДДС.
От друга страна съгласно чл.128 от ЗДДС когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
В конкретния случай, при осъществяване на доставка на лек автомобил втора употреба, при формиране на цената по т.2 на чл.143, ал.1 от ЗДДС, следва да имате предвид посочената във фактурата покупна цена на автомобила. Транспортните разходи следва да бъдат включени в покупната цена на автомобила, за целите на т.2 на чл.143, ал.1 от ЗДДС, само в случаите когато представляват съпътстваща доставка по чл.128 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар