Приложение разпоредбата на чл. 70, ал.2, т.1 и т. 4 от ЗДДС

Изх. № 24-31-355
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: приложение разпоредбата на чл. 70, ал.2, т.1 и т. 4 от ЗДДС
Уважаема госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-31-355/19.10.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Видно от изложеното в запитването, дружеството е закупило нов лек автомобил с 4+1 места на лизинг, който ще използва за извършване на доставки на малки двигатели от клиентите и обратно след извършен ремонт. Със същия автомобил дружеството ще осъществява превоз на работници от местоживеене до цеха и обратно.
Поставеният въпрос от дружеството е относно правото на приспадане на данъчен кредит /ДКУ за закупения нов лек автомобил, за консумативите, горивата, ремонта на същия, предвид разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 и т.4от ЗДДС.
Съгласно чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В ал.2, т.1 на чл.70 от ЗДДС е посочено, че алинея 1, т.4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
В ЗДДС не е дадена легална дефиниция на понятието транспортни услуги. Съгласно чл.367 от ТЗ с договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.
В конкретния случай, видно от запитването, дружеството ще използва закупения
лек автомобил за извършване на доставки на малки двигатели от клиентите и обратно след
извършен ремонт и за осъществяване превоз на работници от местоживеене до цеха и
обратно. Не става ясно дали дружеството има договорености с клиентите си за
осъществяване на транспортни услуги за доставка на малки двигатели, след извършен
ремонт.
Предвид гореизложеното считаме, че разпоредбата на чл.70, ал.2, т.1 и т.4/от ЗДДС
може да се приложи само в случаите, когато закупеният лек автомобил се използва
единствено за извършване на транспортни услуги и лицето разполага с документи,
доказващи извършването на същите.
// ‘

Оценете статията

Вашият коментар