Приложение разпоредбите на КСО и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.

2_2489/24.09.2008г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2
ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на КСО и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина.
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие се самоосигурявате катосъдружник в ДЗЗД. Същевременно сте и собственик на ЕООД, което към момента не осъществява дейност.
Въпросът, които поставяте е следва ли да се осигурявате в едноличното дружество в качеството Ви на собственик или може да продължите да се осигурявате в ДЗЗД.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества следва задължително да бъдат осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
Осигурителните вноски за тази категория лица са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл.6, ал.7, т.1 от КСО/. Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по чл.4, ал.3, т.2 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. /чл.6, ал.8 от КСО/.
На основание чл.1, ал.2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/ започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност на тези лица се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принципе изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Упражняването на трудова дейност включва всяко действие на собственика, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната от дружеството дейност.
Физическите лица – собственици на ЕООД и/или членове на неперсонифицирани дружества се осигуряват чрез дружествата. Осигурителните вноски се внасят в компетентната териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец и от всяко самоосигуряващо се лице, като в документите за внасянето им задължително се попълва и ЕГН на лицето.
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърден образец /чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ/ .
Следователно, Вие следва да се осигурявате в качеството Ви на собственик на ЕООД ако упражнявате трудова дейност като такъв в дружеството. В този случай е необходимо да изберете на кое от възникналите за вас основания да правите авансовите осигурителни вноски – като съдружник в ДЗЗД или като собственик в ЕООД. Авансовите вноски следва да се внасят чрез съответното дружество.

Оценете статията

Вашият коментар