приложението на чл.66, ал.2, т.7 от ЗДДС при доставка на услуги за използване на спортни съоръжения

2_775/05.11.2020
ЗДДС; чл.66, ал.2, т.7

Относно: приложението на чл.66, ал.2, т.7 от ЗДДС при доставка на услуги за използване на спортни съоръжения

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на дирекцията под № 775/26.10.2020г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Основна дейност на „АБВ“ ЕООД е танцов клуб за народни танци. Считано от момента, в който влизат в сила разпоредбите на чл.66, ал.2, т.7 от ЗДДС (01.08.2020г.) до 10.09.2020г. дружеството е издавало касови бонове за посещенията на членовете му в групите за народни танци и йога с грешно приложена данъчна ставка в размер на 20 на сто. Дружеството разполага с три броя касови апарати. Съставените отчети за касовите продажби на доставени услуги са намерили отражение в дневниците за продажби за м. август и септември 2020г. и начисления дължим данък при данъчна ставка от 20 на сто е внесен в установените нормативни срокове.
Въпросите са:
1.Трябва ли да бъдат извършени корекции за прилагане на коректната данъчна ставка от 9 на сто, тъй като това ще доведе до корекция в намаление на дължимия данък, а дружеството няма подобни претенции?
2.Ако трябва да се извършат корекции, за всяка доставка ли трябва да се извърши корекция с противоположен знак, или е допустимо да се осъществи със сборна сума за периода на съответния касов апарат, предвид многото осъществени и отчетени доставки на услуги?
3.В кой данъчен период следва да се извършат корекциите – в съответните данъчни периода м.08.2020 г. и м.09.2020 г. или е допустимо да се отразят в СД и дневниците за продажби за следващ данъчен период?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на относимото данъчно законодателство, изразявам следното принципно становище:
В ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ), с който са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност, касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента.
По силата на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС ставката на данъка е 9 на сто за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения. Намалената ставка на данъка, съгласно §?10 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДТ, се прилага от 1 август 2020 г. до 31 декември 2021 г.
По приложението на чл.66, ал.2, т.7 от ЗДДС е изразено становище с писмо изх.№ 20-00-162/19.10.2020г. на зам. изпълнителен директор на НАП, в което са разгледани хипотезите на извършени доставки на услуги за ползване на спортни съоръжения след 31.07.2020г., за които е приложена стандартна данъчна ставка на данъка от 20 на сто. Съгласно изразеното становище, „когато за доставки, за които доставчикът е съставил отчет за извършените продажби/доставки на услуги за използване на спортни съоръжения, който съдържа обобщена информация за същите за съответния период, като грешно е приложена ставка на данъка от 20 на сто, корекцията се извършва чрез посочване на данъчната основа и погрешно начисления данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който се извършва корекцията. За доставките се прилага коректната ставка на данъка“.
В запитването уточнявате, че за доставките на услуги за ползване на спортни съоръжения не са издавани фактури, а фискални бонове по реда на чл.118, ал.1 от ЗДДС.
На основание чл.119, ал.1 от ЗДДС, за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
Съгласно чл.119, ал.2 от закона, отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.
По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект (чл.119, ал.3 от с.з.).
Съгласно чл.112, ал.3, т.1 от ППЗДДС, в отчета за извършените продажби се описва общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %).
Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 9 – 25 ( чл.112, ал.4 от ППЗДДС).
С оглед гореизложеното, за доставките документирани с фискални бонове през данъчните периоди след 31.07.2020г., за които не са издавани фактури, дружеството следва да извърши корекция на грешно приложената данъчна ставка от 20 на сто в данъчния период, през който се извършва корекцията. Корекцията следва да се извърши чрез посочване на данъчната основа и погрешно начисления данък през м. 08.2020г. и м.09.2020г. с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който се извършва корекцията и прилагане на коректната данъчна ставка към данъчната основа.
При определяне размера на данъка следва да имате предвид разпоредбата на чл.67, ал.2 от ЗДДС, съгласно която, ако при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, следва да се приеме, че същият е включен в договорената цена. В този случай при определяне на данъка се прилага формулата на чл.53, ал.2 от ППЗДДС, а именно:
Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц – договорената цена с включен данък;
ДС – данъчна ставка от девет на сто.
При корекция по този ред ще се формира нова данъчна основа и размер на данъка в рамките на полученото възнаграждение (договорената цена за услугата за ползване на спортни съоръжения).
Ако все пак при договаряне на доставките е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, при изчисляване на размера на ДДС следва да се приложи формулата по чл.53, ал.1 от ППЗДДС, а именно:
Д = (ДО x ДС) / 100 , където:
Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
ДО – данъчната основа на конкретната доставка;
ДС – данъчна ставка от девет на сто.
В този случай към определената между страните данъчна основа следва да се приложи намалената данъчна ставка от девет на сто. В резултат на корекцията ще се получи надвнесен данък, който следва да бъде възстановен на получателите по доставките.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране на получени допълнителни разноски /такси/ от частните съдебни изпълнители по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране на получени допълнителни разноски /такси/ от частните съдебни изпълнители по реда на ЗДДС.В Дирекция ”ОУИ” –….. постъпи писмено запитване с вх.№ ………../24.02.2011

Изх. №53-04-196/06.04. 2017 г.

Изх. №53-04-196/06.04. 2017 г. ЗКПО – чл. 182, ал. 5, т. 2 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с