приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на готов продукт от печатница на издателство с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-38-84
Дата: 29.01.2021 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2;

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на готов продукт от печатница на издателство с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № М-24-38-84/…………….2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е печатница и част от дейността ? е свързана с отпечатването на учебници, учебни тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала на конкретно издателство въз основа на одобрени и подписани възлагателни писма между страните.
Сочите, че дружеството отпечатва и фактурира готов продукт на издателството.
Пояснявате, че за да произведете горецитираната продукция (учебници, учебни тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала), разполагате с необходимата материално-техническа база и персонал за производство на печатни продукти, и закупувате съответните основни материали: хартия, картон, мастила, лепила и други спомагателни материали.
Допълнително пояснявате, че готовите печатни продукти се експедират към издателството на тиражи и/или траншове, в бройки в зависимост от крайните срокове, одобрени във възлагателните писма, като издадените фактури включват описание на артикула: учебник/тетрадка/помагало, клас, автор, количество и единична цена.
Към запитването са приложени рамков договор за изработка на полиграфическа продукция от 30.03.2020 г., възлагателно писмо от 10.04.2020 г. и фактура за доставка на конкретен учебник от 01.06.2020 г.
Предвид изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Приложима ли е намалената ставка на ДДС от 9 на сто за доставката на горецитираните печатни продукти?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и приложени документи, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставения в запитването въпрос:

1. Относими норми от ЗДДС
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9 на сто, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г., в частта му за намалената данъчна ставка за доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания и осигуряване на единна данъчна практика, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.

2. Данъчно третиране на доставката, предоставяна от печатницата
Доколкото в запитването е пояснено, че дружеството е печатница и част от дейността ? е свързана с отпечатването на книги, следва да имате предвид изложеното в т. 8.2. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. – Доставки, свързани с производство на нови книги, за които се прилага намалена ставка, в която са указани критериите за разграничение на доставката на книги от доставката на услуги, извършвани от печатниците/издателите или техните подизпълнители във връзка с тяхното производство.
Съгласно изложената фактическа обстановка и приложените рамков договор и възлагателно писмо, на дружеството е възложено изработване на полиграфическа продукция (учебници, учебни тетрадки, познавателни книжки, атласи и учебни помагала на конкретно издателство) в определен тираж въз основа на предоставени от конкретното издателство авторски произведения и материали (т. 21 от приложения рамков договор), като сочите, че за извършването на тази дейност дружеството притежава необходимата материално-техническа база, персонал и закупува нужните материали (хартия, картон, мастила, лепила и др. спомагателни материали).
Съобразявайки изложената фактическа обстановка, в случая следва да се приеме, че е налице доставка на стока – книги, доколкото въз основа на предоставено авторско произведение дружеството извършва цялостния процес по отпечатване на определен тираж на продукт, който има характеристиката на книга, като правото на разпореждане с този продукт – книгите, се прехвърля на клиента – в случая конкретното издателство, възложило изработването им. В тези случаи е относимо изложеното в т. 8.2.1. на цитираното становище, в частта му за наличието на доставка на стока. Това е валидно и в случаите, когато за цялостното изработване или за отделни дейности по изработването на книжния продукт, използвате услугите на подизпълнители (за данъчното третиране на доставките, извършвани от подизпълнителите към основния изпълнител е относимо изложеното в т. 8.2.2. на горецитираното становище). Аргументи за това третиране се съдържат в Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-88/09 от 11.02.2010 г.

3. Приложима данъчна ставка
Приложимата данъчна ставка при доставката на учебници, учебни тетрадки, учебни помагала и учебни атласи (вид учебно помагало), произвеждани от дружеството, е разгледана подробно в т. 3.4.1. на цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г.
По отношение на учебните помагала следва да имате предвид, че в случай че сами по себе си нямат физическата характеристика на книга, независимо от информационното си, обучително или образователно съдържание, могат да се ползват от намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС само като част от учебните комплекти. Аргумент за това е обстоятелството, че помагалата не са самостоятелен обект на приложение на намалената ставка съгласно нормата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, а само като съставна част от учебния комплект. В случая става въпрос за комплектуване на учебник с определено учебно помагало за продажба чрез извършено пакетиране в комплект от самата печатница, включително и когато тяхното производство е възложено не с една, а с отделни поръчки/заявки/възлагателни писма.
Когато учебните помагала сами по себе си имат физическата характеристика на книга/книжка, както е посочено и в цитираното становище, за доставките им се прилага намалена данъчна ставка на това основание, включително когато не се комплектуват с учебник (например: учебна христоматия, сборник със задачи, сборник с контурни карти с учебни материали или с учебни анализи, учебен атлас, ръководство за учебна практика, учебен курс по теория и/или практика на професията).
Относно познавателните книжки същите са самостоятелен обект на приложение на намалената ставка съгласно нормата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар