ЗДДФЛ, чл.18

2_666-3/18.03.2011
ЗДДФЛ, чл.18
Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ”-……. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Въз основа на Експертно решение на ТЕЛК № ….. от ….02.2006 г. Ви е определена 100 % намалена работоспособност, със срок на инвалидносттадо ….02.2009 г.Предходното експертно решение на ТЕЛК №…../…….2003 г. . есъс срок на инвалидността до ….2003 г.. От ….2007 г. сте пенсионирана с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-3 КСО.На ……04.2011 г. подавате декларация по чл.50 от ЗДДФЛ с ползване на данъчни преференции за инвалидност. Тези преференции са Ви били отказани от данъчните органи с презумцията, че през 2009 г. е изтекъл срокът на последния ТЕЛК, по време на който сте пенсионирана по възраст. Коригирали сте си декларацията при нейното подаване.Към запитването сте приложили копие от стр.9 на ДВ бр.41/2009 г., в който е публикуван ЗИД на Закона за здравето, в частта на изменението на чл.101, ал.4, съгласно който видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Преосвидетелстването на тези лица може да се извършва по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
Поставяте въпроса: Имате ли право на данъчни облекчения и счита ли се последния Ви ТЕЛК за пожизнен?
С оглед на изложенатафактическа обстановка изразяваме следнотостановище съобразно действащата нормативна уредба:
Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. На основание чл.23, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. За да ползва данъчното облекчение при определянето на годишния размер на данъка от основния работодател, работникът/служителят следва да предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (чл.49, ал.4, т.1).
Следователно, при годишното облагане данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1 януари на съответната данъчна година или инвалидността е с пожизнен срок.
Съгласно чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението, т.е. ако срокът на инвалидността изтича на 01.05.2010 г., за м. май лицето има право да ползва данъчното облекчение.По аргумент от чл.49, ал.4, т.1 от същия закон, данъчното облекчение се ползва, при условие, че работникът/служителят предостави на работодателя копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Следователно, при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения данъчното облекчение може да се ползва, при условие, че експертното решение на компетентния орган е влязло в сила и срокът на инвалидност не е изтекъл към 1-во число на съответния месец или инвалидността е с пожизнен срок.
Видно от цитираните правила на данъчния закон, действащ през 2010 г. и 2011 г. не е налице правна възможност да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност през 2010 г., съответно 2011 г., тъй като срокът на решението на ТЕЛК е изтекъл на дата …..02.2009г. и не притежавате актуално експертно решение, удостоверяващо процента на трайно намалена работоспособност.
Промяната на чл.101, ал.4/настоящата ал.5/ от Закона за здравето е в сила от 01.07.2009 г. и е относима към експертните решения, които се издават след тази дата, предвид което за да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност, следва да изискате преосвидетелстване на основание чл.101, ал.5 от Закона за здравето. Новото решение, което ще Ви бъде издадено при сега действащата разпоредба на чл..101, ал.5 от Закона за здравето ще бъде сопределен пожизнен срок на инвалидността.
От промяната на чл.101, ал.5 от Закона на здравето, съгласно становище на изпълнителния директор на НАП изразено в писмо№ М-24-33-31# 1/18.04.2011 г., могат да се ползват и лицата, които в срока на инвалидност, определен с решението на ТЕЛК, са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и срокът на инвалидност, определен с решението на ТЕЛК, е изтекъл след 01.07.2009 г. В тези случаи може да се счита, че са налице нормативните основания за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност.

Оценете статията

Вашият коментар