Приложението на чл.45, ал.5 от ЗДДС

2_277/08.05.2018г.
ЗДДС; чл.45, ал.2
ЗДДС; чл.45, ал.5, т.2
ЗДДС; чл.128
ППЗДДС; чл.83, ал.5
ОТНОСНО:приложението на чл.45, ал.5 отЗДДС
В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ …………, в което е изложена следната фактическа обстановка:
По изпълнително дело е насочено принудителноизпълнение, чрез опис и публична продан на недвижим имот в гр. …….., с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване на имота „ За друг поземлен имот за движение и транспорт“.
По акт за собственост имотът е „Вътрешно ведомствена улица, обслужваща имотите, обособени на територията на бивша фабрика „ААА“.
Т.е. горепосоченият имот е поземлен имот, но не е „ урегулиран поземлен имот“ по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Въпросът, който поставяте е:
Освободена доставкали е продажбата на поземлен имот, с начин на трайно ползване
„За друг поземлен имот за движение и транспорт“, който по смисъла на ЗУТ не е „урегулиран поземлен имот“ или „урегулиран имот“?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС),изразявам следното принципно становище:
Режимът на облагането на доставката на стоки или услуги по ЗДДС при публичната продан е регламентиран в Глава четиринадесета “Специфични случаи на доставки“. Той е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по ЗДДС лице.
Освободените доставки по ЗДДС са регламентирани в Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“.
На основание чл.45, ал.1 от ЗДДС прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването ? под наем или аренда е освободена доставка.
В ал. 5 на чл.45 от с.з. са регламентирани изключения, които не попадат в обхвата на освободените доставки на земя и сгради.
На основание чл.45, ал.5 от ЗДДС не е освободена доставка:
1.прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията, с изключение на прилежащия терен към сгради, които не са нови;
2. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?;
3. прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем от къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери, паркингови площи и други подобни;
4. прехвърлянето на право на собственост на прилежащи терени към нови сгради, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тези терени.
В ЗДДС не се съдържа определение за „урегулиран поземлен имот“. Съгласно дефиницията, дадена в §5, т.11 от ДР на ЗУТ „урегулиран поземлен имот” или „урегулиран имот“ е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.
От дефиницията е видно, че за да бъде определен един поземлен имот като урегулиран, на първо място е необходимо наличието на подробен устройствен план, в който същият да фигурира с посочените характеристики.
В запитването посочвате, че предмет на публичната продан епоземлен имот, който не е УПИ,и който е с начин на трайно ползванеза движение и транспорт (вътрешно ведомственаулица). От скицата на имота е видно, че за конкретния имот са определени граници и конкретно предназначение на имота, което отговаря от части на определението за УПИ. Считаме, че е необходимо да бъде изискана допълнителна информация от техническата служба към съответната общинска /районна/ администрация относно регулацията на имота.
На основание чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС не е освободена доставка прехвърлянето на право на собственост или други вещни права, както и отдаването под наем на оборудване, машини, съоръжения и постройки, неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ?;
Във връзка с данъчното третиране на доставките със земя и сгради е издадено Указание на изп. директор на НАП с изх.№ 91-00-261/04.09.2007г., което можете да намерите на страницата на НАП. Съгласно указанието „общоприетото значение на термините „съоръжения“ и „оборудване“ е синонимно /включително с постройка и машина/ и най-общо включва уреди, машини и инструменти, инсталации, с които се снабдява, обзавежда производствено предприятие, учреждение и др. Поради това, определящото в случая е дадена вещ или съвкупност от вещи да е неподвижно прикрепена към земята, а точното й квалифициране в групата на “съоръженията“ или в тази на “оборудването“ не е от решаващо значение, тъй като и двете групи са с един и същ данъчен режим.“
В тази връзка следва да се прецени налице ли са трайно прикрепени вещи към земята характерни за изграждането на улица (чакъл, асфалт, бетон и др. подобрения ),които могат да бъдат определени като съоръжения.
Ако са изградени подобни подобрения върху земята, за стойността на същите е приложима разпоредбата на чл.45, ал.5, т.2 от ЗДДС и за доставката следва да се начисли ДДС.
По силата на чл. 128 от ЗДДС, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Ако целта е да се придобие на право на собственост върху улицата, предвид начина на трайно ползване на поземления имот за движение и транспорт, доставката на земята под съоръжението ще е съпътстваща доставката на съоръжението.
Ако не са направени подобрения върху земята, за доставката на земята, която не е УПИ, е приложима разпоредбата на чл.45, ал.1 от с.з., освен ако длъжникът не избере доставката да е облагаема, каквото право му дава разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС.
Изборът на длъжника се извършвапо реда на чл. 83, ал.5 от ППЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар