ЗДДС, чл.25, aл. 4

2_2766/03.11.08
ЗДДС, чл. 25, ал.4
Видно от запитването дружеството извършваосновно продажба на право на строеж и строително монтажни работи /СМР/, като в договорите за продажба на СМР е договорена определена схема на плащане:
-първа вноска – договорена сума, в срок до 5 дни след подписване на договора;
-втора вноска -договорена сума, в срок до 5 дни след подписване на акт обр.15, за установяване годността за приемане на строежа;
– трета вноска – договорена сума, в срок до 5 дни след получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа
Във връзка с предстояща регистрация по ЗДДС поставяте следните въпроси:
1. Следва ли да се счита, че договорената схема на плащане е в съответствие с чл.25, ал.4 от ЗДДС, като всеки договорен период на плащане се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на която плащането е станало дължимо.
С оглед изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Към запитването е приложен договор от 20.10.2008 г., сключен между „З”ЕООД /възложител/ и „Б” ООД /изпълнител/ за изграждане и въвеждане в експлоатацияна самостоятелен обект от бъдеща сграда/апартамент №1/, която се строи върху урегулиран поземлен имот. Съгласно договора изпълнителят се задължава да предаде на възложителя обекта при окончателна степен на завършеност, съгласно Прил.1 от договора, като за цялостното изпълнение на строителните и довършителните работи от двете страни ще се подпише Констативен акт образец №15, за установяване годността за приемане на строежа.
Съгласно чл.25, ал.4 от ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
На основание чл.25, ал.5 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по ЗДДС става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2. възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Предвид разпоредбата на чл.12, ал.2 от ППЗДДС, когато по договор за доставка на услуга същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 и 3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането /чл.12, ал.4 от ППЗДДС/.
Видно от гореизложеното е договорено изпълнителят да предаде на възложителя обекта при окончателна степен на завършеност, като за цялостното изпълнение на строителните и довършителните работи от двете страни ще се подпише Констативен акт образец №15, за установяване годността за приемане на строежа, т.е. не е договорено поетапно приемане от страна на получателя по доставката, както и плащането не е обвързано с изпълнение на определен етап от СМР, а следва да се извърши след цялостното изпълнение на СМР и подписване на акт обр.15, т.е. в конкретния случай разпоредбата на чл.25, ал.4 от ЗДДС е неприложима и датата на данъчното събитие следва да се определи на датата на която е извършена услугата.
Съгласно чл.25, ал.7 от ЗДДС когато нерегистрирано по ЗДДС лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.
Следва да имате предвид, че на основание чл.96, ал.4 от ЗДДС, в облагаемия оборот за задължителна регистрация се включват и получените авансови плащания по доставки по ал.2 на същия член. ‘

Оценете статията

Вашият коментар