ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 3

1_13/21.01.2010 г
ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. ……. вх.№ ………….2010 г., изразяваме следното принципно становище:
В запитването се поставя въпроса: следва ли да се правят вноски за здравно осигуряване за лице, пенсионер с намалена работоспособност над 50 % при работа без трудово правоотношение и получено възнаграждение над минималната работна залата през 2009 г. ?
Предвид непълната фактическа обстановка, изразяваме следното становище на база действащата нормативна уредба:
Здравното осигуряване на лицата, работещи без трудови правоотношения е уредено в чл.40, ал.1, т.3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Разпоредбата разграничава лицата в следните групи:
– ако не се осигуряват на друго основание по т.1 и т.2 от чл.40, ал.1 от ЗЗО и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, здравноосигурителната вноска се дължи върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи;
– ако лицето е осигурено по реда на т.1 /като получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията/, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с нормативно признатите разходи, независимо от размера на полученото възнаграждение.
Осигурителните вноски се внасят в съотношението 60:40 от възложителя до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
Вноската за 2009 г. е в размер 8 на сто.
Пенсионерите, съгласно чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО са осигурени за сметка на републиканския бюджет върху размера на получаваната пенсия. Това обаче не отменя действието на т.6 от същата алинея, според която за лицата, получаващи доходи на различни основания, вноските се внасят върху сбора от осигурителните доходи в предвидените за тях срокове и по ред определен в чл.6, ал.8, ал.10 от КСО.
Здравноосигурителни вноски за лице, което полага труд без трудови правоотношения и получава пенсия, няма да се дължат само в случаите, при които изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата, и лицето не е осигурено здравно на някое от основанията, изброени в чл.40, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗО (чл.40, ал.1, т.3, б.»а» изр. второ от ЗЗО).
Предвид гореизложеното ако във Вашия случай пенсионер получававъзнагражде-ние за работа без трудово правоотношение в размер над минималната работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи, при условие, че не е осигурен на друго основание по чл.40, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗО се дължат здравноосигурителни вноски. Ако е осигурен по т.1 от цитираната разпоредба при работа без трудово правоотношение, здравноосигурителни вноски също се внасят по гореописания ред, независимо, че лицето е пенсионер.
Следва да имате предвид, че съгласночл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията и адреса си за кореспонденцияв цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите.

Оценете статията

Вашият коментар