Приложението на ЗДДС при доставка на стока с получател данъчно задължено лице от трета страна, която се транспортира до държава членка на ЕС

2_ 306/22.04.2016 г.
ЗДДС чл.12, ал.1;
ЗДДС чл.7, ал.1
ЗДДС чл.28

Относно: Приложението наЗДДС при доставка на стока с получател данъчно задължено лице от трета страна, която се транспортира до държава членка на ЕС
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ …..от …. в регистъра на дирекцията, в което е изложена следнатафактическа обстановка:
Представляваното от Вас дружество е регистриран по ЗДДС. В процес на преговори сте с клиент от Турция за доставка на стока. Купувачът желае стоката да бъде изпратена директно до държавачленка на Европейския съюз, тъй като ще бъде продадена в ЕС.Не уточнявате кой ще поучистоката- купувачът от Турция или неговия контрагент.
Въпроса, който поставяте е какво е данъчното третиране на доставката?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
Мястото на изпълнение на доставка със стока, която се превозва или транспортира от доставчика, от получателя или от трето лице се определя по реда на чл.17, ал.2 от ЗДДС и е там, където се намира стоката към момента на започване на превоза. Ако към момента на започване на превоза стоката се намира на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката ще е на територията на страната.
На основание чл.12 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка.
Облагаемите с нулева ставка доставки са регламентирани в Глава третаот ЗДДС, като сред тях са доставките на стоки по чл.28 от ЗДДС, изпращани или транспортирани извън територията на ЕС. Тъй като в конкретния случай стоката няма да напуска територията на ЕС, за доставката не може да се приложи нулева данъчна ставка по чл.28 от ЗДДС.
На основание чл.53, ал.1 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка е вътреобщностната доставка по чл.7 от ЗДДС.
Вътреобщностна доставка по смисъла на чл.7 от ЗДДС е доставката на стока, извършена от регистрирано по ЗДДС лице, която се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
Предвид гореизложеното, за да се определи данъчното облагане на конкретната доставка е необходимо да се установи регистриран ли е за целите на ДДС в държава членка получателят от Турция, независимо от факта, че е установен на територията на трета страна.
Ако получателят е регистриран за целите на ДДС д друга държава членка и стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка, ще е налице вътреобщностна доставка по чл.7, ал.1 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка.
При условие, че получателят от Турция не е регистриран за целите на ДДС в държава членка на ЕС, за доставката ще се приложи данъчна ставка от 20 на сто на основание чл.12 от ЗДДС, тъй като е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »