приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на учебни помагала и работни тетрадки с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-94-Е-295
Дата: 04.11.2020 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2.

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на учебни помагала и работни тетрадки с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ……………………………..2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Българско дружество е издател на учебници, учебни помагала, учебни комплекти и познавателни книжки. Дружеството разпространява също и работни тетрадки.
Сочите, че в разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, предвиждаща намалена данъчна ставка за книги, включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, не се споменават учебните помагала и работните тетрадки.
Същевременно законовата уредба на понятията „учебници, познавателни книжки и учебни комплекти“, съдържаща се в Глава 7 на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, изрично включва учебните помагала като част от учебните комплекти. Визирате чл. 151, ал. 4 и чл. 155 от ЗПУО, които поясняват съдържанието на понятията учебен комплект и видовете учебни помагала. В допълнение посочвате, че учебните помагала и работните тетрадки са обозначени с ISBN (International Standard Book Number) код, който служи за недвусмислената идентификация на всяка отделна продуктова форма (издание или формат) на дадена монографична публикация.
Предвид изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1) Приложима ли е намалената ставка на ДДС от 9% за доставката на учебни помагала и работни тетрадки?
2) За доставката на кои от така изброените по-горе обекти, попадащи под код ISBN, е приложима намалената ставка на ДДС от 9%?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставените в запитването въпроси:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания и осигуряване на единна данъчна практика, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
По отношение на доставките на учебни помагала е приложимо изложеното в т. 3.4.1. на становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., а по отношение на доставките на обектите с код ISBN съгласно Инструкцията за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN – изложеното в т. 7. от същото становище.
По отношение на доставките на работни тетрадки, следва да се уточни, че изразът „работни тетрадки“ няма законова дефиниция. В случай че запитването Ви се отнася за прилагането на намалената ставка на данъка от 9% при доставка на учебни тетрадки, приложимо отново е изложеното в т. 3.4.1. на становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. В случай че имате предвид тетрадки с празни страници или с незначителен по обем отпечатан текст или изображение (информационно съдържание), които по същество са канцеларски материали и нямат характер на книга, същите не попадат в приложното поле на намалената ставка. Доставката на такива работни тетрадки се облага със ставка на данъка от 20 на сто.
Предвид обстоятелството, че запитването Ви се отнася до дейността на издател, следва да имате предвид и т. 8.2. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. – Доставки, свързани с производство на нови книги, за които се прилага намалена ставка, в която са указани критериите за разграничение на доставката на книги от доставката на услуги, извършвани от издателите или техните подизпалнители във връзка с тяхното производство.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно облагане за последния данъчен период и 117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задължения з

2_1042-1/19.10.2015г.ЗКПО,116, ал.1ЗКПО,чл.92На 24.09.2015 г. вТърговския регистър /ТР/ е вписано преобразуване по чл.264 от ТЗ чрез промяна на правната форма на Консорциум „Х” АД, с ЕИК

Третиране по ЗДДС на доставка, свързана с управление на недвижим имот между дружество със специална инвестиционна цел и обслужващото го дружество

ОТНОСНО: Третиране по ЗДДС на доставка, свързана с управление на недвижим имот между дружество със специална инвестиционна цел и обслужващото го дружествоСъгласно изложената фактическа обстановка

данъчното третиране за целите на ЗДДС на доставки на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, съгласно чл.31, т. 7 и чл. 58, ал. 1 т. 8 от закона

Изх. №04-04-21Дата: 02.04.2008 год.Относно: данъчното третиране за целите на ЗДДС на доставки на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, съгласно чл.31, т. 7 и чл. 58,