приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на плакати и карти/комплекти карти с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № М-24-38-91
Дата: 20.11.2020 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2;
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2.

ОТНОСНО: приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за доставката на плакати и карти/комплекти карти с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …………………..2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ………………“ ЕООД е с основна дейност издателска дейност, код по КИД 58.11, като почти цялата продукция на издателството попада в обхвата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и спрямо нея се прилага 9% ставка на данъка.
В качеството си на счетоводител на цитираното издателство смятате, че е налице неяснота при прилагането на намалената ставка при продукти с образователен характер, изработени от хартия, с пълноцветен печат, които не се предлагат на пазара под формата на книга с характерното книжно тяло, а са във вид на плакат или карти. Пояснявате, че предназначението на продуктите е да бъдат нагледен материал при обучение и обикновено се закачат на стена в класна стая, детски градина или детска стая. Сочите, че изображения на тези продукти са представени като снимки в приложение 1 към запитването, но такова приложение не е налично към запитването.
Друг продукт на дружеството, за който смятате, че е налице неяснота при прилагането на намалената ставка, са комплекти карти, изработени от хартия, с магнитен ефект, предлагани в кутия. Пояснявате, че картите имат образователен характер и са предназначени за поставяне на дъска в класна стая или детска градина, където служат като помощен нагледен материал в обучителния процес. Доколкото към запитването не са приложени снимки на тези продукти, същите са изискани допълнително от дружеството по електронен път и на 11.11.2020 г. са представени четири снимки относно използването на цитираните карти с магнит.
Предвид изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Приложима ли е намалената ставка на данъка от 9% за доставката на цитираните два продукта?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище по поставения в запитването въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.
Следва да имате предвид, че относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9% съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.07.2020 г. в частта му за намалената данъчна ставка на доставките на книги, във връзка с постъпили запитвания и осигуряване на единна данъчна практика, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите е издадено становище с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. от зам. изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, допълнено със становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. Цитираните становища можете да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
По отношение на доставката на плакатите и картите, изработени от хартия, с пълноцветен печат, е приложимо изложеното в т. 3.1.1. на становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г., съгласно което не са книги и не попадат в приложното поле на намалената данъчна ставка различните видове карти, неподшити/неподвързани заедно, като: стенни карти, релефни карти, пътни карти, учебни програми за закачане на стена (формати А3 и др.) и плакати. Доставката на същите се облага със ставка на данъка от 20 на сто.
По отношение на доставката на комплекти карти, изработени от хартия, с магнитен ефект, предлагани в кутия, приложимо е изложеното в т. 3.4.1. на становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. в частта му за доставката на учебни комплекти и учебни помагала.
От изложената фактическа обстановка и допълнително представените снимки на използването на картите с магнит може да бъде направен извод, че предлаганите от дружеството комплекти (къщички) от карти (букви или цифри) имат характер на учебно помагало, подпомагащо предучилищното и училищното образование. С цитираните карти се опосредства учебния процес доколкото със същите се онагледяват на дъската в детската градина и/или училището всички букви в българската азбука, кои са гласните/съгласните звукове на съответните букви, начина на образуване на срички, броят на буквите в сричките, броят на буквите в конкретни думи, всички цифри, образуването на неравенства, кое е по-голямото или съответно по-малкото число. Считам, че цитираните учебни помагала, независимо от информационното си, обучително или образователно съдържание, нямат физическата характеристика на книга, поради което могат да се ползват от намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС само като част от учебните комплекти. Аргумент за това е обстоятелството, че помагалата не са самостоятелен обект на освобождаване съгласно нормата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, а само като съставна част от учебния комплект.
Предвид обстоятелството, че запитването Ви се отнася до дейността на издател, следва да имате предвид и т. 8.2. от цитираното становище с изх. № 20-00-147/30.09.2020 г. – Доставки, свързани с производство на нови книги, за които се прилага намалена ставка, в която са указани критериите за разграничение на доставката на книги от доставката на услуги, извършвани от издателите или техните подизпълнители във връзка с тяхното производство.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар