приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за доставки, извършвани в питейно заведение кафе-аператив

Изх. № М-94-Д-752
Дата: 08.12.2020 год.
ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 3

ОТНОСНО: приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за доставки, извършвани в питейно заведение кафе-аператив

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-94-Д-752/19.08.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), касаещи прилагането на намалена ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставките на ресторантьорски услуги, е изложена следната фактическа обстановка:
Дружество е с предмет на дейност питейно заведение – кафе-аператив. Продават се основно кафета, студени напитки, фрешове, млечно плодови коктейли, мелби, сладоледи, плодови салати и ядки.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте по същество следния въпрос:
Намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет на сто прилага ли се за доставките, извършвани във Вашето заведение, предвид типа му – питейно заведение кафе-аператив?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставения от Вас въпрос:
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон. Съгласно изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от 2020 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128 от същия закон.
Съгласно т. 62 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС „ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (Регламент (ЕО) № 178/2002).
Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни).
На основание чл. 6, пар. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011) ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика. Съгласно пар. 2 на същата разпоредба доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на пар. 1.
Видно от цитираните разпоредби един от компонентите на ресторантьорските услуги е доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека. Храни за човешка консумация са храни по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, съгласно който „храни“ (или „хранителни продукти“) означава всяко вещество или продукт, независимо дали е преработен или не, частично преработен или непреработен, който е предназначен за или основателно се очаква да бъде приеман от хора.
В този смисъл един от съставните компоненти на ресторантьорските услуги е доставката на приготвена или неприготвена храна и/или напитки. Видно е от нормата, че за прилагането на намалената ставка е без значение дали клиентът консумира единствено напитка или същата съпътства храненето му в заведението. Предвид това компонент на ресторантьорски услуги може да бъде вода, включително минерална вода, кафе, капучино, сок, фреш и други напитки.
В тази връзка следва да се има предвид, че компонент на ресторантьорски услуги, за които е приложима намалената ставка от 9 на сто от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., може да бъде вода, включително минерална вода, кафе и други напитки, с изключение на бира, вино и спиртни напитки от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г., а от 01.08.2020 г. с изключение на спиртни напитки по смисъла на т. 100 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. Посочените в изключенията спиртни напитки подлежат на облагане със стандартна данъчна ставка от 20 на сто, дори и да са предоставени на клиентите като съпътстващи храненето им в заведението.
Относно коктейлите, които съдържат като съставка една или няколко спиртни напитки, следва да имате предвид определението за спиртни напитки, регламентирано с чл. 120 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН):
Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗВСН „Спиртна напитка е алкохолна напитка, която е предназначена за човешка консумация, има специфични органолептични качества, минимално обемно алкохолно съдържание от 15 процента и е произведена:
1. директно или:
а) чрез дестилация на естествени ферментирали продукти, със или без добавяне на ароматични продукти, и/или
б) чрез накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход, и/или спиртни напитки по смисъла на настоящия закон, и/или
в) чрез добавяне на ароматични продукти, захари или други разрешени подслаждащи продукти и/или други земеделски продукти, и/или храни към етилов алкохол от земеделски произход, и/или към дестилати от земеделски произход, и/или към спиртни напитки по смисъла на настоящия закон;
2. или чрез смесване на спиртна напитка с едно или повече от следните:
а) други спиртни напитки, и/или
б) етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, и/или
в) други алкохолни напитки, и/или
г) напитки.“
Предвид цитираната норма и изменението на ЗДДС от 01.08.2020 г., когато при осъществяване на ресторантьорска или кетъринг услуга (ако съответното заведение освен приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, предоставя достатъчно услуги/удобства, които дават основание за преценка на услугите като ресторантьорски) на клиента се поднасят коктейли, които съдържат като съставка бира или вино, същите се приемат като компонент от услугата и доставката, включваща коктейла, е облагаема по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Намалената данъчна ставка се прилага и когато коктейлът съдържа спиртна/и напитка/и, при което обемното алкохолно съдържание на самия коктейл е под 15 процента. Когато на клиента се поднасят коктейли, които съдържат като съставка една или няколко спиртни напитки, с обемно алкохолно съдържание минимум 15 процента включително, доставката на същите се облага със стандартната данъчна ставка от 20 на сто, дори в случай, че съпътстват доставка на предоставена ресторантьорска услуга. В тези случаи чл. 128 от ЗДДС не се прилага.
Определяне на данъчното третиране с оглед разграничаването на доставката на стоки (храна) и/или други стоки или услуги от доставката на ресторантьорски услуги с оглед прилагането на намалената ставка при различните хипотези на доставки се извършва независимо от типа на заведението за хранене. В този смисъл в случая, изложен в запитването, при определяне на данъчното третиране на извършваните от дружеството доставки в питейното заведение кафе-аператив е приложимо изложеното в точки 1.3. и 1.4. от становище на зам. изпълнителния директор на НАП с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г. В т. 1 на раздел II от същото са разяснени принципните положения за разграничение на доставката на храна от доставката на ресторантьорски услуги, подлежащи на облагане с намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента. В тази връзка, предвид относимата нормативна уредба и критериите, възприети в практиката на Съда на Европейския съюз относно разграничение на доставките на храна от доставките на ресторантьорски услуги, прилагането на намалената ставка на данъка за доставките на храна (приготвени или неприготвени храни и/или напитки за човешка консумация), извършвани в обекта на дружеството (питейно заведение кафе-аператив), ще зависи от това:
– преобладават ли услугите, които съответното заведение предлага, за да се прецени доставката като ресторантьорска услуга и ако да
– къде се консумира храната, предоставена по конкретната доставка – в заведението или извън него – например на работното място.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/
Съгласно Заповед №ЗЦУ-1707/23.11.2020 г.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване

Изх. №: М-94-И-793 Дата: 11.12.2019 г. ДОПК, чл. 143ф, чл. 143х, чл.143ш ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален

ЗДДС, чл.7, aл. 1,ЗДДС, чл.82, aл. 1

Изх.№ 53-00-361 от2011 г.чл. 7, ал.1, чл.82, ал.1от ЗДДСВ писмото е посочено, че дружеството е извършило ВОД към румънско дружество. Към момента на данъчното събитие

приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при „производство (печат) на книги“ с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

Изх. № М-26-Д-654Дата: 27.01.2021 год. ЗДДС, чл. 66, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 66, ал. 2; ЗДДС, чл. 66, ал. 2, т. 2. ОТНОСНО:

правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на ЗДДС.

Изх. № 24-34-677Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: правото на приспадане на данъчен кредит за придобиване и извършени разходи за експлоатация на леки автомобили по реда на