Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-82
Дата:14.07.2017 год.
ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1.
ОТНОСНО: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-39-82 от15.06.2017 г., Ви уведомявам следното:
На основание на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5. Следователно, за да може да се упражни правото на отстъпка по реда на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, е необходимо кумулативно да са изпълнени всички условия, визирани в посочената разпоредба, едното от които е данъкът за довнасяне да е внесен в срок до 30 април на следващата година.
В конкретния случай декларираната сума от физическото лице в годишната данъчна декларация за 2016 г. като авансов данък за първото тримесечие на 2016 г. е внесена на 20.04.2016 г., като от направена справка в СУП е видно, че данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ е подадена на 22.03.2017 г. Фактът, че декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ не е подадена в срок, не означава, че лицето не е имало задължение за авансово облагане за придобитите от него доходи през съответното тримесечие на годината и че не е внесло дължимия авансово данък, каквото то реално декларира и в годишната си данъчна декларация.
Следователно в конкретния случай не е налице основание годишната данъчна декларация на лицето за 2016 г. да се счита за некоректна и не е необходимо подаване на нова коригираща декларация. Следва да се има предвид, че доколкото пълният размер на данъкът по годишната данъчна декларация за 2016 г. е внесен до 30 април 2017 г. и с него не са погасени други задължения на лицето, то при изпълнението и на другите условия по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, лицето няма да загуби правото на отстъпка от данъка за довнасяне по декларацията.
ЗАМ.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар