ЗКПО, чл.207,ЗКПО, чл.204

Изх. № 24-39-802
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По поставения О1 Вас вьпрос. свързан с прилагането па чл.207 о г ЗКПО. препратен по компетентност в ЦУ на НАП с писмо вх. № 24-39-802/16.10.2007 г., изразявам следното становище:
Фактическа обстановка
Дружеството упражнява хазартна дейноо и е дапъчнозадьлжено лице по чл.243 от ЗКПО във връзка с чл.5. ал.4. т. 1 от съшия закон. От началото на 2007 г. ежемесечно то внася 10 % даньк върху разходи л с, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност и данък върху разходите за представи’] ели и цели.
Зададен е въпросът след като дружеството не подлежи на облагане е корпоративен данък, следва ли да се облага с окончателен данък върху посоченшс разходи.
Лицата, които извършва’!’ дейности, кои го подлежат на облагане с алтернативни данъци, какъвто е данъкът върху дейността по организиране на хазартни И! ри, пс подлежа! па облакше с корпоративен данък. Видно от разпоредбата на чл.207. ал. 1 от ЗКПО. в кръга на лицата, които дължат данък върху представителните разходи и разходите, свързани с експлоатация на моюрни превозни средства, са включени само такива, които се облагат с корпоративен данък.
Изключение е предвидено, ако е изпълнена хипотезата па чл.204. т.2 вьв връзка с чл.207. ал.2 от ЗКПО. която в случая следва да съобразите и с разпоредбата на чл.210 о! ЗКПО. 1 ьн като в запитването Ви не са изложени никакви обстоятелства в тази насока, отговорът ни е общ I] по принцип.
//

Оценете статията

Вашият коментар