Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

Относно: Продажба на имот от нерегистрирано по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лице

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 09.07.2020 г.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. То притежава незастроен поземлен имот /УПИ/ в гр. П, придобит през 2013 г. Данъчната оценка на имота е 47 764,00 лв. Имотът ще се продаде на цена, която надвишава 50 000 лв.
Поставен е следният въпрос: Дружеството следва ли да начисли ДДС при продажбата?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
По смисъла на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Съгласно чл. 86, ал. 2 от ЗДДС, данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчният документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем.
Предвид посочените по-горе текстове, при продажбата на УПИ от нерегистрирано по ЗДДС лице не възниква задължение за начисляване на данък.
Необходимо е предвид осъществяваната от дружеството дейност да се прецени дали след продажбата на имота ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС. Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации

Изх.№………………Дата ………………..До ………………КОПИЕ: ……..ОТНОСНО: Прилагането на Споразумението между правителството на Република България и Програмата за развитие на Обединените нации УВАЖАЕМИГОСПОДИН ……………, УВАЖАЕМИГОСПОДИН ……………,По повод на

право на приспадане на данъчен кредит за начислено и взето под отчет с административен акт на митнически орган задължение за данък върху добавената стойност при внос на стоки

Изх. №3_1522/13.08.2018 г. ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 2; ЗДДС, чл. 71, т. 3;ППЗДДС, чл. 56, ал. 1; ППЗДДС, чл. 56а, ал.1 ОТНОСНО: право

това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг автомат”, Ви уведомяваме за следното:

Във връзка с постъпило запитване от Вас с вх.№ ……/30.10.2012г., относно това дали следва да регистрирате фирма при условие, че ще осъществявате дейност с ”Вендинг