Продажба на недвижим имот и прилагане на ЗДДС

Относно: Продажба на недвижим имот и прилагане на ЗДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-264 от 29.10.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Физическо лице, регистрирано по ЗДДС като земеделски производител, продава поземлен имот УПИ, който е избрало да запази за лични цели като го е включило в личното си имущество. Имота е закупен през 2014 г. / идентификатор ….. , номер по предходен план .., кв…, парцел IX- 88, с площ 191 кв.м , с адрес на имота гр. П ул.“……“ № 12 и поземлен имот с идентификатор …., с площ 326 кв.м, с адрес на имота гр. …. ул. „…..“ № 12, видно от нотариален акт № 53, том III, рег. № …., нотариално дело № 47 от 2014г.
Целта на закупуването на посочените имоти е била обединяване и построяване в новообразуваният имот еднофамилна къща, която да се използва за лични нужди. За тази цел са предприети нужните действия за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване и работен устройствен план на част от кв.33, по плана на кв. „…“, гр. П ,в обхват VIII-885 и УПИ IX- 884, в отговор на което със Заповед № …. от 05.06.2015 и Заповед № …. от 10.02.2016 на Община … това ми бе разрешено. Премахнати са съществуващите сгради с разрешение на Община …., за което е издадено Удостоверение с изх. № … от 18.03.2016г. Проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри е изготвен и внесен в Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. …, където е приет с Удостоверение №……/ 05.07.2017г. За да се реализира намерението, е било необходимо и получено становище от Министерство на културата с изх. № … от 23.10.2017г. След спазването на цялата процедура със Заповед №…/21.12.2017г. на Община … е получено одобрение на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.33 по плана на кв. „….“, гр. П, с което се обединяват УПИ VIII-885 и УПИ IX-884, като се образува ново УПИ VIII- 521.1677, жилищно застрояване, с ново свободно ниско застрояване, до 3 етажа и други изисквания, съгласно специфичните правила и норми за зоната.
Съобразно изискванията, които поставя действащия ПУП и РУП е изработен инвестиционен проект, част „Архитектура“ на жилищна сграда в УПИ 521.1677 от кв.33 по плана на кв. „…..“, гр. ….
Предстояло последващо проектиране и реализиране на проекта, но с времето лицето преценило, че ограниченията които се налагат и с които трябва да се съобрази го отдалечават от първоначалните очаквания и идеи. За това, физическото лице се отказва от реализацията на проекта и в резултат на това имотът вече е обявен за продажба.
Поставен е следният въпрос: С евентуално разпореждане с гореописаният поземлен имот – УПИ , възниква ли задължение за облагане с ДДС продажбата на поземлен имот – лично имущество съобразно посочените по-горе обстоятелства?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Легална дефиниция на понятието „независима икономическа дейност” е дадена в чл. 3, ал. 2 от закона. Това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
В кръга на задължените лица попадат физическите лица, когато извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност, посочени в чл. 3, ал. 2 от ЗДДС и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.
ЗДДС не съдържа изрични критерии, според които да се определи дали една дейност се осъществява редовно или по занятие, включително и в случаите, в които се извършва разпореждане с лично имущество на физическо лице, регистрирано по ЗДДС лице, поради това следва да се извърши преценка въз основа на относимата практика на Съда на Европейския съюз.
  Съгласно т. 21 от решение на СЕС от 09. 07. 2015 г. по дело С-331/14, когато продава актив, част от който е избрало да запази за лични цели, данъчнозадълженото лице не действа в това си качество, що се отнася до продажбата на тази част. Предвид т. 22 от посоченото решение не може да се направи извод, че продажбата от данъчнозадължено лице на поземлен имот, който това лице е включило в личното си имущество, не подлежи на облагане с ДДС само поради този факт. Всъщност, доколкото извършваните възмездно от данъчнозадълженото лице сделки поначало се облагат с ДДС, когато същото действа в това си качество, допълнително условие, наред с включването на съответния имот в посоченото лично имущество, е продажбата да бъде извършена от данъчнозадълженото лице не в рамките на икономическата му дейност, а като част от управлението на личното му имущество.
СЕС се е произнесъл, че обикновеното упражняване на правото на собственост от неговия притежател само по себе си не може да се разглежда като икономическа дейност.
  От значение е конкретната дейност дали е извършвана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Предвид горното, независимо от факта, че регистрацията Ви по ЗДДС е във връзка с упражняваната от Вас дейност като земеделски производител, извършваните от Вас дейности, различни от тази дейност биха могли да се включат в кръга на независимата икономическа дейност по смисъла на ЗДДС, ако се извършват редовно и по занятие срещу възнаграждение.
Дейността по покупко – продажба на недвижими имоти представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС. Тази дейност няма да има такъв характер единствено в случаите, когато се извършва еднократно, а не редовно или по занятие. В този случай сделките ще бъдат извън обхвата на ЗДДС, няма да представляват доставки по смисъла на ЗДДС и единствено при наличие на тази хипотеза няма да възникне задължение за начисляване на ДДС.

5/5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *