различия при задълженията за данък и такса за два съседни

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 9870827Изх. № 26-K-49
София 30.06.2006
ДО
………………….
ДО
„…………..” ООД
ОТНОСНО: различия при задълженията за данък и такса за два съседни
търговски обектас еднаква площ
На поставените в писмото на „………” ООД – гр. Софиявъпроси относно различията в дължимите суми за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за два съседни търговски обекта, намиращи се в гр. София, ж.к. „Люлин”,„Силвер център”, принадлежащи на юридическо лице /предприятие/ и гражданин,на НАП е отговорила с писмо Изх. № …… г. до подателя и , съдържанието накоето в основни линии се свежда до следното:
Разликата между дължимите суми за данък върху недвижимите имоти произтича от различната данъчна основа при облагането на нежилищни имоти, принадлежащи на граждани и предприятия. Данъчната основа при облагането на нежилищни имоти на граждани е данъчната им оценка, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ /чл. 20 ЗМДТ/, а на нежилищни имоти на предприятия – отчетната им стойност /чл. 21 ЗМДТ/.
Съществените различия при задълженията за такса за битови отпадъци за двата обекта се дължат на различните размери /промили/ на таксата, приети от Столичния общински съвет /12 %о за имоти на предприятия и 2.35 %о за имоти на граждани/. Принципно всички въпроси, свързани с определяне на промила на таксата за битови отпадъци, видовете услуги и районите, в които се предоставят, както и хипотезите на освобождаване изцяло или частично от такса, са от компетентносттана общинския съвет и кмета на общината /чл. 8, ал. 5 и ал. 6, чл. 63 и чл. 67 ЗМДТ/.
Що се отнася до евентуалните разлики в облагаемите стойности и съответно определените задължения, дължащи се на декларирани данни, изпращаме писмото на „……..” ООД до Столична община, район „Люлин”, за проверка истановище. Различията от такъв характер обаче, нямат отношение към принципната теза за неравнопоставеност на данъчните субекти в разглеждания случай.

М. МУРГИНА

Оценете статията

Вашият коментар