fbpx

Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени възнаграждения, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2007 г.

ОТНОСНО:Ред за внасяне на задължителните осигурителни вноски върху начислени, но неизплатени възнаграждения, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2007 г.
Задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване се внасят по ред, определен в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащане на дължимото възнаграждение или на част от него (ал. 1), а частта от вноските, която е за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внася при изплащане на дължимото възнаграждение (ал. 2) и не се удържа от авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс (ал. 11). С новосъздадената ал. 3 на чл. 7 от КСО, в сила от 1 януари 2007 г. (§ 1, т. 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2007 г., обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г.) се въвежда краен срок за внасяне на осигурителните вноски върху заплати и други възнаграждения, които са начислени от работодателя, но изплащането им е забавено. В този случай осигурителят превежда дължимите осигурителни вноски до края на месеца, през който е извършено начисляването.
Във връзка с промените в нормативната уредба по задължителното обществено осигуряване от 1 януари 2007 г., направени със ЗБДОО за 2007 г. Изпълнителният директор на НАП е издал указания Изх. № 24-00-6/19.01.2007 г., в които е уточнено, че за възнаграждения и други доходи от трудова дейност, начислени и неизплатени до 31.12.2006г. от осигурителите, задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” са дължими при изплащане на възнагражденията.
По този ред се превеждат и осигурителните вноски за здравно осигуряване, за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за фонд „ГВРС”, тъй като нормите, които регламентират реда за внасяне на дължимите осигурителни вноски по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и (ЗГВРСНР) са уеднаквени с тези по КСО (Справка: чл. 158 от КСО; чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в” от ЗЗО; чл. 20, ал. 4 от ЗГВРСНР).
Предвид описаната фактическа обстановка в запитването, според която за лицата, работещи по трудови правоотношения и по договор за управление и контрол в дружеството са начислени възнаграждения за 2004 г., които до момента не са изплатени,осигурителните вноски и вноски за фонд «ГВРС» се дължат след изплащането им по реда на чл. 7, ал. 1 и 2 от КСО в редакцията до 31.12.2006 г.
Относно сроковете за представяне на декларация образец № 6 в ТД на НАП в чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лицае предвидено декларацията да се подава не по-късно от датата, на която са станали дължими осигурителните вноски, вноските за фонд „ГВРС” и данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ. В разглеждания случай вноските са изискуеми с изплащане на възнагражденията или на части от тях.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/. В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-112 от 29.04.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество ползва закрита и открита

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция « ОУИ е изложена следната фактическа обстановка: Дружество Ви извършва дентална дейност, като същото е наемател на два зъболекарски кабинета в с. …. и с. …., община К, между които има

Прилагане на чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

ОТНОСНО: Прилагане на чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ….. от 24.02.2020 г. В запитването е посочено, че дружеството е декларирало прекъсване на дейност. Предприятието е регистрирано по реда на ЗДДС. Дружеството има актив – магазин, който отдава под наем. На

Отговор на писмено запитване на ==== ЕООД постъпило в Дирекция ОУИ- гр.София, касаещо прилагането на Закони за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за прис

Изх. № 24-34-867Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Отговор на писмено запитване на „====“ ЕООД постъпило в Дирекция „ОУИ“- гр.София, касаещо прилагането на Закони за данък върху добавената стойност (В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г.)УВАЖАЕМИ ЕОСПОДИН

Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 ЗЗО здравноосигурителни вноски

ЗЗО, чл. 33, ал. 1; ЗЗО, чл. 33, ал. 2;ЗЗО, чл. 40, ал. 5;Регламент /ЕИО/ № 1408/71Относно: Възстановяване на внесени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/здравноосигурителни вноски     Във връзка сВаше писмено запитване, препратено ни по компетентност от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….. и заведено в Централно

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с добиване и продажба на виртуална валута – DASH и MONOECI.

Изх. № 24-35-20 Дата: 19.12.2018 год. ЗДДС, чл. 68;ЗДДС, чл. 68, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 69;ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1;ЗДДС, чл. 70;ЗДДС, чл. 71;ЗДДС, чл. 72;ЗДДС, чл. 92, ал. 1, т. 5;ЗДДС, чл. 117;ППЗДДС, чл. 80, ал. 6. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с добиване

облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо

Изх. № 24-35-20Дата: 20.10.2015 год.ЗМДТ, чл. 61з, ал. 1;Приложение № 4 на ЗМДТ, т. 2, буква „б“. Относно: облагане с патентен данък на доходи от заведение за бързо обслужване /бистро/ В отговор на поставените въпроси относно начина на облагане – с патентен данък по ЗМДТ или с подоходен данък по ЗДДФЛ на доходи от дейността

Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-236/14.11.2019 г. Изложена е следната фактическа обстановка:Като законен представител на малолетната Ви дъщеря сте сключил граждански договор с Общинска фондация „…….“. Предметът на договора е участие на детето Ви в

Scroll to Top