fbpx

Третиране по ЗДДС на вътреобщностно придобиване и задължение за начисляване на данък;

ОТНОСНО:Третиране по ЗДДС на вътреобщностно придобиване и задължение за начисляване на данък;
Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с опаковъчни материали, опаковъчни машини, консумативи и части за тях. Възнамерявате да закупите машина от страна членка на ЕС, която впоследствие ще продадете на клиент в България. Посочвате, че доставчикът на машината е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в съответната страна членка. До настоящия момент сте извършили авансови плащания във връзка с бъдещата доставка, за което са Ви издадени фактури от доставчика. Първото плащане е за 20 хил. лева, като фактурата е издадена през месец юли 2015 г., а второ е за 50 хил. лева, фактурата за което е издадена през месец август 2015 г. Окончателната фактура за доставката ще Ви бъде издадена през месец ноември 2015 година. Машината – предмет на доставката, ще пристигне на територията на страната през месец септември 2015 г., когато възнамерявате да я заведете, и да я фактурирате на клиента си в България.
По повод на изложената фактическа обстановка, поставяте следния въпрос:
На коя дата възниква задължението за начисляване на данъка върху
добавената стойност по повод придобиването на машината, и кога следва да бъде издаден протокола за съответното вътреобщностно придобиване?
Във връзка с поставения от Вас въпрос в запитването, изразявам следното принципно становище.
За да бъде определена изискуемостта на данъка по повод на извършено вътреобщностно придобиване, следва да се определи мястото на неговото изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 от материалния закон, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигат или превозът им завършва на територията на страната. Независимо, обаче от хипотезата на алинея първа на цитираната правна норма, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване ще е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по Закона и е осъществило придобиването им под идентификационния си номер, издаден в страната.
С оглед на изложеното в запитването, считам, че мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване на опаковъчната машина от страна на представляваното от Вас юридическо лице ще е територията на Република България, тъй като посочвате, че превозът завършва на територията на страната, и придобиването ще бъде осъществено под идентификационния номер на придобиващото дружество, издаден в страната.
По смисъла на чл.63, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие при вътреобщностно придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на страната, а именно, датата на която собствеността върху стоката е прехвърлена. В тази връзка и на основание разпоредбата на чл.25, ал.6, т.1 от същия закон, на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. Съгласно, обаче, текста на ал. 7 на същата правна норма, когато се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставката преди да е възникнало данъчното събитие за същата, данъкът става изискуем още при получаване на авансовото плащане и за размера на същото, като се счита, че в тези случаи данъкът е включен в размера на плащането. Изключение от това правило е налице когато има авансово плащане във връзка с извършено вътреобщностно придобиване, както е в случая на запитването.
С оглед на гореизложеното, при извършването на авансовите плащания от придобиващото дружество, на основание чл.25, ал.7 от материалния закон, данъкът няма да бъде изискуем. Поради което, с цел определяне изискуемостта на данъка следва да се определи датата на данъчното събитие за съответното вътреобщностно придобиване, а именно, дали това е датата на пристигане на съответния актив на територията на страната, или е датата на издаване на окончателната фактура за вътреобщностното придобиване.
Във връзка с изложеното по – горе, и по – конкретно, текста на чл.63, ал.1 от Закона, във визирания от Вас случай, следва правилно да се определи датата на която
се счита, че е прехвърлена собствеността върху стоката. Тъй като в изложената фактическа обстановка на запитването не е посочена такава, не е приложен и договор с контрагента по повод на извършеното вътреобщностно придобиване, изразявам принципно становище.
В изложената от Вас фактическа обстановка сте посочили, че съответния актив – предмет на вътреобщностното придобиване пристига на територията на страната през месец септември, когато възнамерявате да го заведете в активите на предприятието и съответно да фактурирате последващата доставка на същия към клиента си в България. С оглед на това и независимо от обстоятелството, че окончателната фактура от страна на доставчика в другата държава членка ще бъде издадена през месец, следващ този на пристигането и заприхождаването на актива, както и факта, че последващата доставка от страна на представляваното от Вас дружество ще бъде извършена и фактурирана на по – ранната от двете дати, дава основание да се счита, че собствеността на стокатае прехвърлена на по-ранен етап от момента на издаването на окончателната фактура от страна на Вашия доставчик от другата държава членка – би могло да се приеме, че данъчното събитие за съответното вътреобщностно придобиване е настъпило преди датата на издаване на окончателната фактура от страна на Вашия доставчик. В тази връзка, Ви обръщам внимание на текста на чл.63, ал.3 от Закона, съгласно който, данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие съгласно ал.1 на същата правна норма.
Поради което, на съответната дата на която е прието, че собствеността върху машината е прехвърлена върху представляваното от Вас дружество, независимо от обстоятелството, че окончателната фактура за доставката все още не е издадена към този момент, е налице данъчно събитие за вътреобщностното придобиване, и данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли. На основание чл.84 от Закона за данък върху добавената стойност, данъкът при вътреобщностните придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването, което в конкретния случай на запитването, е представляваното от Вас юридическо лице.
Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като издаде данъчен документ, в който посочва данъкът на отделен ред, и съответно включи неговия размер при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката – декларация за този период, и посочи документа в дневника за продажби за същия. Обръщам внимание, че на основание чл.86, ал.2 от материалния закон, данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, през който е издаден данъчния документ, а в случаите, когато не е издаден такъв документ или не е издаден в срока по този закон – за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем. Съгласно изискванията на чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, регистрираното лице – получател по доставката следва да издаде протокол в 15-
дневен срок от датата на която данъкът за доставката е станал изискуем, съдържащ реквизитите, посочени в ал.2 на същата правна норма.
В заключение, обръщам внимание, че съвкупната преценка на събраните доказателства е от компетентността на органа по приходите при осъществяване на ревизионно производство по реда на ДОПК, който осъществява производството самостоятелно и независимо в рамките на своите функционални компетентности, съобразявайки всички относими факти и обстоятелства.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

Изх. № 08-Г-3Дата: 19.04.2019 год. ЗМДТ, чл. 25, ал. 3; ЗМДТ, чл. 55, ал. 14. ОТНОСНО: прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №08-Г-3 от 05.03.2019 г., в

ваше запитване във връзка с чл. З, ал. 2 от ЗДДС и данъчното третиране за целите на ДДС на възнагражденията, получавани от арбитри при БТПП, регистрирани по ЗДДС като упражняващи свободни професии и з

Изх. № 26-Г-39Дата: 23.12.2008 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 2;ЗДДС, чл. 12;ЗДДС, чл. 113.ОТНОСНО: ваше запитване във връзка с чл. З, ал. 2 от ЗДДС и данъчното третиране за целите на ДДС на възнагражденията, получавани от арбитри при БТПП, регистрирани по ЗДДС като упражняващи свободни професии и задължението им да издават фактури по чл. 113 от

Ползване на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-38-36Дата:15.06.2016 год.ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2 Относно: Ползване на отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)По повод Ваше писмо, постъпило в ТД на НАП … – офис …. и препратено по компетентност от Дирекция ОДОП … вна Националната

КРМСФО 7 – Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

*Моля прочетете Приложение 1 Изменения в стандартите към 01.01.2009КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 7Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономикиПРЕПРАТКИ– МСС 12 Данъци върху дохода– МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономикиОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ1. В настоящото разяснение се предоставят насоки за прилагането на изискванията по МСС 29 в отчетен период,

Приложение на чл.55 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

2_ 796/30.06.2014г.ЗДДФЛ – чл.55, ал.1;ЗДДФЛ – чл.65, ал.2;ЗДДФЛ – § 60 от ПЗР към ЗИДОТНОСНО: приложение на чл.55 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Отправили сте писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” … с вх.№………./30.06.2014г., препратено по компетентност отна Националната агенция за приходите-София.Изложили сте следните факти и

ЗЗО, чл.33,ЗЗО, чл.34,ЗЗО, чл.40а

5_117/15.02.2008ЗЗО, чл. 33,чл. 34, чл. 40а Фактическа обстановка: Лицето Х работи като медицинска сестра първоначално в Либия, а след това – в Англия. В Либия същото не е осигурявано здравно.Поставени въпроси: Може ли да се внесат осигурителни и здравни вноски за периодите през които лицето е работило в чужбина.В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите

ЗМДТ, чл.21, aл. 2

2_977/06.08.2014 г. ЗМДТ – чл.21, ал.2В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предприятие има учредено право на ползване върху реална/идеална част от имот на друго предприятие. Предприятието собственик води в своя баланс един отчетен обект – съответния имот като има една отчетна стойност.Въпросите, които поставяте са:?Как да се определи отчетната стойност за ползвателя, който ползва

прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител.

1_61/07.05.2012 Г.ЗДДФЛ: чл.27; 29а; 48, ал.6.ЗКПО чл.189ботносно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за облагане на доходите от стопанска дейност на физическо лице – регистриран земеделски производител. Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ОУИ – гр…., заведено с вх. № 2012 г., изразяваме следното становище: В запитването си

Scroll to Top