реквизити, които следва да съдържат издадените фактури но ЗДДС от второстепенни разпоредители с бюджетни средства

Изх. № 24-31-78
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: реквизити, които следва да съдържат издадените фактури но ЗДДС от второстепенни разпоредители с бюджетни средства
Уважаеми господин ………………..,
Във връзка с подадено от Вас запитване относно реквизити, които следва да съдържат издадените фактури от второстепенни разпоредители с бюджетни средства Ви уведомявам за следното:
В случай, че второстепенните разпоредители са самостоятелни юридически лица, като например училища, детски градини и обслужващи звена, съгл. чл.10, ал.4 от Закона за народната просвета, същите следва на основание чл.З, ал.1, т.1 и чл. 6, ал.1. от Закона за регистър БУЛСТАТ да притежават 9- значен идентификационен код. При издаването на фактури по ЗДДС, същите следва да отговарят на изискванията на чл.114 от ЗДДС, сред които е идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС, който е отделен за всяко юридическо лице.
В случай, че второстепенните разпоредители не са самостоятелни юридически лица, същите следва на основание чл.З, ал.1, т.1 и 8 и чл. 6, ал.2 от Закона за регистър БУЛСТАТ да притежават 13- значен идентификационен код. При издаването на фактури по ЗДДС, същите следва да отговарят на изискванията на чл.114 от ЗДДС, сред които е идентификационния номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС, който е номерът на Общината. Считаме, че няма пречка във фактурите да бъде посочван като незадължителен реквизит и идентификационния код по БУЛСТАТ на второстепенния разпоредител, ако същият не е самостоятелно юридическо лице.
//

Оценете статията

Вашият коментар