Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 24-31-8 от ………….2007 г., Ви уведомявам следното:

Изх. № 24-31-8
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 24-31-8 от ………….2007 г., Ви уведомявам следното:
С оглед разпоредбата на чл. 40, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при наличието на условията по чл. 39, ал. 1 от същия закон, окончателен годишен (патентен) данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложението. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно, като в тези случаи данъкът се определя в зависимост от местонахождението на обектите.
Дейностите, които осъществявате „бръснарски и фризьорски услуги“, „козметични услуги“ и „маникюр, педикюр“ са посочени в Раздел I, съответно т. 10, 12 и 13 от Приложението към глава седма от ЗДДФЛ и за тях данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.
Данъчните облекчения при облагане с окончателен годишен (патентен) данък са посочени в чл. 41, ал. 1 от ЗДДФЛ, като съгласно т. 2 от разпоредбата физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в раздел I, т. 1 – 36 на приложението, заплащат 50 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност. Предвид това, при положение, че през цялата година ще извършвате с личен труд повече от един вид патентна дейност, за тези дейности ще можете да ползвате данъчното облекчение по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, независимо, че имате наети лица.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар