реквизити на платежен документ за превод към бюджета.

2_ 1165/30.08.2013г.
ЗДДФЛ – чл.29, ал.1;
ЗДДФЛ – чл.38, ал.1, т.2, б”а”;
ЗДДФЛ – чл.43, ал.4 и ал.5;
ЗДДФЛ – чл.65, ал.2 и ал.12;
ЗДДФЛ – чл.73;
Указание на БНБ 03 – 2009 – Съставяне на платежни документи
ОТНОСНО: реквизити на платежен документ за превод към бюджета.
През месец юли 20013 г. „……………” ООД е изплатило доходи по извънтрудови правоотношения на физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице.
През м.септември т.г., след провеждане на общо събрание на съдружниците, предстои дружеството да изплати дивиденти.
Закона за данъци върху доходите на физическите лица изисква върху горните възнаграждения да удържите и внесете данък върху доходите, съответно окончателен данък.
Във връзка с горните действия, поставяте въпроси относно реквизитите, които трябва да съдържа платежния документ, с който ще бъдат разчетени задълженията за данъци към бюджета: единен идентификационен код /ЕИК/ на платеца на дохода или единен граждански номер /ЕГН/ на получателя на дохода следва да бъдат попълнени в платежното нареждане.
Предвид действащата към момента данъчно осигурителна уредба, изразяваме следното становище по поставените от Вас въпроси:
Реквизитите, които следва да съдържат платежните документи, предназначени за разчитане с бюджета през банковата система, са определени съобразно изискванията на Указание на БНБ 03 – 2009 – Съставяне на платежни документи.
В т.2.4.4 са регламентирани реквизитите на платежен документ „Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета”. Относно съдържанието на реквизита „Задължено лице“ /18/ е посочено, че следва да се попълни наименованието на юридическото лице или трите имена на задълженото физическо лице. В случаите, когато “задължено лице“ и “наредител“ са едно и също лице, реквизитът не се попълва.
Относно реквизита “ЕИК/код по БУЛСТАТ“ (19) е указано, че се попълва единния идентификационен код /ЕИК/ или кода по БУЛСТАТ на задълженото лице, осигурителя/самоосигуряващия се (9, 10 или 13-значен код). Не се попълва от физически лица, когато същите нямат задължение да се регистрират по Закона за търговския регистър или по Закон за регистър БУЛСТАТ.
Съгласно чл.43, ал.4 от Законът за данъци върху доходите на физическите лица, когато платец на доход от стопанска дейност, определен по реда на чл.29 от същия закон, е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
Това правило не се прилага само, когато кумулативно са изпълнени условията на чл. 43, ал.5 от ЗДДФЛ, а именно: лицето, придобиващо дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и лицето е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Съгласно чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ, данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи, са задължени да удържат по чл.43, ал.4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Видно от коментираните разпоредби, законът определя като задължено лице за начисляване, удържане и внасяне на данъка за доходи от извънтрудови правоотношения /чл.29, ал.1, т.3/ предприятието-платец на дохода.
Предвид горното, платежният документ за разчитане на дължими данъци към бюджета, за изплатени от предприятията доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, които не са самоосигуряващи се по см. на КСО, следва да съдържа ЕИК/код по БУЛСТАТ на платеца на дохода.
Направена от нас проверка в база данни на Националната агенция за приходите показва, че съдружници в „……….” ООД са само физически лица.
Съгласно чл.38, ал.1, т.2, б.”а” от ЗДДФЛ доходите от дивиденти от източник в България, изплатени в полза на местни физически лица, се облагат с окончателен данък. Окончателният данък за доходи от дивиденти се начислява върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент, регламентирано в чл.38, ал.2, при данъчна ставка в размер на 5 %, съгласно чл.46, ал.3 от закона.
Разпоредбата на чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ указва, че данъкът по чл.46 за доходи по чл.38, ал.2 се удържа и внася от предприятието-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Съгласно цитираните разпоредби, задължено лице за начисляване, удържане и внасяне на окончателния данък за доходи от дивиденти, изплатени на физически лица, е предприятието-платец на дохода.
Предвид горното, платежният документ за разчитане на дължими данъци към бюджета, за изплатени от предприятията доходи за дивиденти на физически лица, следва да съдържа ЕИК/код по БУЛСТАТ на платеца на дохода.
Лицата, на които ще изплатите горепосочените доходи, ще бъдат индивидуализирани в справката по чл.73 от ЗДДФЛ, която следва да подадете до 30 април 2014 г.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

третиране на доставка по ЗДДС

ОТНОСНО: третиране на доставка по ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-205-2/ 09.08.2017 г. Изложена е следната фактическа обстановка:

Запитване. В Запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Вашето дружество е регистрирано по ЗДДС лице

2_138/06.03.2018г. ЗДДС чл.13, ал.1, ал.3 и ал.6 В НАП е постъпило Ваше писмено запитване. В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка:Вашето дружество е регистрирано