рилагане на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО;

1_86/16.06.2010
Относно:прилагане на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО;
прилагане на чл. 21, ал. 2от ЗДДС

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”……….. -с вх. №……………….2010 г. ви уведомяваме :
В запитването няма описана фактическа обстановка , а са поставени следните въпроси:
А/По ЗКПО
1.за доходи по чл. 12, ал. 5 от ЗКПО, начислени от местни юридически лица извън ЕС , в кой момент се дължи данък при източника – в момента на начисляването или в момента на плащането?
2.При положение, че договор за франчайзинг е сключен между фирми от група задължително ли е да има първоначална такса по договора?
Б/ По ЗДДС
1.За целите на ЗДДС когато франчайзодателят е лице установено извън Общността ДДС ставката нула ли е ?
Поради това, че към запитването не са представени никакви документи, нито е описана конкретна фактическа обстановка, а са зададени само въпроси, изразяваме следното принципно становище:
А/. По прилагането наЗакона за корпоративното подоходно облагане.
Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО доходите на чуждестранни юридически лица от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 5, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
Определянето на данъчната основа за облагане с данък при източника е регламентирано в чл. 199, ал. 1 от ЗКПО и това е брутният размер на дохода . Данъчната ставка е 10 % и е установена в чл. 200, ал. 2 от закона . Съгласно чл. 195, ал. 5 от ЗКПО авансовите плащания не подлежат на облагане с данък при източника.
На основание чл. 201, ал. 1 от ЗКПО българското юридическо лице платец на дохода, при удържането и внасянето на данъка при източника следва да подаде декларация по образец. Срокът за подаване е до края на месеца, следващ тримесечието, през който е внесен данъка.При неподаване на декларация, неподаването й в срок или при посочване на неверни данни и обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 261 от административно наказателните разпоредби на ЗКПО.
Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъци в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода – в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която РБългария има влязла в сила СИДДО, респективно в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода – за всички останали случаи / чл. 202, ал. 2 , т.1 и 2 от ЗКПО/.
Видно от цитираните законови норми, удържането и внасянето на данъка при източника е обвързано главно с начисляването на дохода, а не с изплащането му .
На основание чл. 201, ал.4 от ЗКПО за внесения данък при източника на чуждестранното юридическо лице се издава удостоверение по образец при поискване от негова страна .
Поради неизяснената фактическа обстановка и не представени документи, не можем да изразим становище по втория въпрос.
Б/ По Закона за данък върху добавената стойност
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС вие сте данъчно задължено лице, следователнодоставката на услугата представляваща франчайз е с място на изпълнение на територията на страната, при условие, че доставчикът ви, е данъчно задължено лице установено извън територията на Общността.
Доставките на услуги с предмет франчайз не са сред изрично упоменатите като освободени доставки в глава четвърта от ЗДДС. Съгласно чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, когато доставчикъте данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, получателят е данъчно задължено лице и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема , данъкът е изискуем от получателя по доставката на услугите. Ставката на данъка е 20 на сто за облагаемите доставки – чл. 66, ал. 1 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар